Helsingfors stad

Protokoll

3/2022

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/1

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

        Osmo Soininvaara, ersättare Sanna Vesikansa

        Shawn Huff, ersättare Nina Miettinen

        Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen

        Pentti Arajärvi, ersättare Thomas Wallgren

        Suldaan Said Ahmed, ersättare Vesa Korkkula

        Tom Packalén, ersättare Marko Kettunen

        Johanna Nuorteva, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566