Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2022

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/18

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44

Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyöräteille

HEL 2021-010023 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Anniina Iskaniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Anniina Iskanius ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että tutkitaan mahdollisuutta ryhtyä pikaisiin toimiin Helsingin pyöräteiden viitoitus- ja opastusjärjestelmän luomiseksi Oulun seudun mallin pohjalta koko kaupungin alueelle.

Helsingin pyöräliikenteen opastukseen on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2021. Suunnitelma on tehty karttapohjaiselle käyttöliittymälle ja siinä on määritelty opastettavat kohteet ja niihin opastetut reitit. Yleissuunnitelman pohjalta on tekeillä ensimmäiset tarkemmat alueelliset pyöräliikenteen opastussuunnitelmat. Ensimmäisinä suunnittelukohteina ovat Lauttasaari sekä koko Itä-Helsinki. Tavoitteena on toteuttaa opastus näille alueille kuluvan vuoden aikana. Tämän suunnitelmien valmistuttua suunnittelua jatketaan muualle Helsinkiin. Tavoitteena on toteuttaa lähivuosien aikana kattava pyöräliikenteen opastus koko Helsinkiin. Suunnitelmat ovat periaatteiltaan Oulun järjestelmän kaltaisia. Pääosin pyöräliikenteen opastamiseen käytetään uuden tieliikennelain mahdollistamia pyöräliikenteen suunnistustauluja.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että baanojen opastus tulee suunnitella ja toteuttaa päästä päähän kerralla siten, että baanalle löydettyään on mahdollista löytää opastuksen avulla kohteisiin joihin baana vie. Toteutukseltaan keskeneräisillä baanoilla opastus tulee toteuttaa, jos opastus nykyistä reittiä on mahdollista.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Anniina Iskaniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 75

HEL 2021-010023 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 07.12.2021 § 681

HEL 2021-010023 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki. Näin ollen pyöräliikennettä kehitetään viittä keskeistä suunnittelukriteeriä noudatellen: turvallisuus, suoruus, kattavuus, vaivattomuus ja miellyttävyys. Laadukkaan pyöräliikenteen opastamisen tarjoaminen on osa kokonaisvaltaista pyöräliikenteen edistämistä.

Helsingin pyöräliikenteen opastukseen on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2021. Suunnitelma on tehty karttapohjaiselle käyttöliittymälle, ja siinä on määritelty opastettavat kohteet ja niihin opastetut reitit. Yleissuunnitelman pohjalta on tekeillä ensimmäiset tarkemmat, alueelliset pyöräliikenteen opastussuunnitelmat. Ensimmäisinä suunnittelukohteina ovat Lauttasaari sekä koko Itä-Helsinki. Pyöräliikenteen opastus on tavoitteena toteuttaa näille alueille vuoden 2022 aikana. Lauttasaaren ja Itä-Helsingin suunnitelmien valmistuttua suunnittelua jatketaan muualle Helsinkiin. Tavoitteena on, että kattava pyöräliikenteen opastus toteutetaan koko Helsinkiin lähivuosien aikana. Suunnitelmat ovat periaatteiltaan Oulun järjestelmän kaltaisia, ja pääosin pyöräliikenteen opastamiseen käytetään uuden tieliikennelain mahdollistamia pyöräliikenteen suunnistustauluja.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että baanojen opastus tulee suunnitella ja toteuttaa päästä päähän kerralla siten, että baanalle löydettyään on mahdollista löytää opastuksen avulla kohteisiin joihin baana vie. Toteutukseltaan keskeneräisillä baanoilla opastus tulee toteuttaa, jos opastus nykyistä reittiä on mahdollista.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 12.5.2020 kokouksessaan Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman 2020. Suunnitelman tavoitteena on uudistaa nykyinen puutteellinen ulkoilureittiverkoston opastus. Myös Keskuspuiston opastuksen tarkempaa suunnittelua ja toteutusta edistetään määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on aloittaa Keskuspuiston opastuksen toteutus vuoden 2022 aikana.

Käsittely

07.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sameli Sivonen: Lisätään kappaleen kolme jälkeen seuraava kappale:

"Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että baanojen opastus tulee suunnitella ja toteuttaa päästä päähän kerralla siten, että baanalle löydettyään on mahdollista löytää opastuksen avulla kohteisiin joihin baana vie. Toteutukseltaan keskeneräisillä baanoilla opastus tulee toteuttaa, jos opastus nykyistä reittiä on mahdollista."

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sameli Sivosen vastaehdotuksen.

30.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jenni Huovinen, suunnittelija: 09 310 37461

jenni.huovinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566