Helsingfors stad

Protokoll

3/2022

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/22

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om en regnbågsväg till Helsingfors

HEL 2021-008728 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning så att man avstår från att genomföra en regnbågsväg i enlighet med förslaget.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning enligt ledamoten Laura Korpinens motivering.

Ja-röster: 65
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 12
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman

Blanka: 6
Mahad Ahmed, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Seija Muurinen, Terhi Peltokorpi

Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Harry Harkimo

Ledamoten Harry Bogomoloff meddelande att han hade för avsikt att rösta JA.

Stadsfullmäktige beslutade att fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att man grundar en regnbågsväg i Helsingfors. Enligt dem som väckt motionen är ett gaturum som målas i regnbågens färger en viktig symbolisk gest för att stöda HBTQ-personer.

I vägtrafiklagen, statsrådets förordning om användningen av trafikanordningar och Traficoms bestämmelser finns förskrifter om trafikanordningar och användningen av dem på vägen. Med väg avses också bl.a. en gata och något annat område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik.

I vägtrafiklagen förbjuds separat användningen av sådana skyltar, markeringar eller anordningar som kan förväxlas med trafikanordningar eller göra trafikanordningar mindre synliga eller effektiva.

I Åbo målades sommaren 2021 ett övergångsställe på körbanan på en vanlig gata i regnbågens färger. Åbo stad var tvungen att ta bort målningarna följande dag, eftersom Polisstyrelsen konstaterade att användningen av regnbågens färger vid ett övergångsställe strider mot vägtrafiklagen.

I Helsingfors gjorde man sommaren 2020 ett försök där en del av en gågata på Senatstorget målades i regnbågens färger. Det var möjligt att förhålla sig positivt till ett dylikt försök, eftersom det var fråga om ett avsnitt som tillfälligt upptagits som gågata, där den som kör ett fordon (både bilar och cyklar) måste väja för fotgängaren. På en gågata kan det inte finnas övergångsställen, eftersom fotgängaren fritt kan välja var hen går. Man förhöll sig redan då positivt till ett försök på ett område som reserverats endast för fotgängare. I samband med försöket sommaren 2020 uppmärksammades också att arrangemanget inte är möjligt på en vanlig gata eftersom det strider mot lagen.

Helsingfors vill på många olika sätt främja fördomsfrihet, ansvar och tolerans i staden. Att använda regnbågens färger är en del av den här helheten. Färgerna ska dock användas vid noggrant övervägda fotgängarområden, där markeringar i stil med gatukonst inte kan tolkas som trafikanordningar och där de inte gör trafikanordningar mindre synliga eller effektiva. På körbanan på en vanlig gata ska man använda endast sådana trafikanordningar som avses i vägtrafiklagen, eftersom avsikten är att prioritera trafiksäkerheten. En regnbågsgata kan förverkligas på ett sådant fotgängarområde, där den inte kan tolkas som reglering av trafiken. Stadsstyrelsen tillstyrker i likhet med stadsmiljönämnden förslaget om en regnbågsväg kan förverkligas på ett ställe som bedöms som lämpligt i stadsrummet, i samband med sommargatorna 2022. Projektet planeras i samverkan med regnbågsgemenskapen och -organisationerna.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 72

HEL 2021-008728 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

31.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että perusteluiden kappaleesta 8 poistetaan seuraava osuus:

"Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, missä sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Kaupunginhallitus kannattaa  kaupunkiympäristölautakunnan tavoin sateenkaaritien toteuttamista sopivaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen
yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja järjestöjen kanssa."

Se korvataan muotoilulla:

"Kaupunginhallitus katsoo, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin."

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin palautusehdotus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 18.01.2022 § 29

HEL 2021-008728 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tieliikennelaki, asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä ja Traficomin määräykset määrittelevät liikenteenohjauslaitteet ja niiden käytön tiellä. Tiellä tarkoitetaan mm. myös katua ja muuta yleiselle liikenteelle tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Tieliikennelaissa on erikseen kielletty sellaisten merkintöjen käyttö, jotka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai jotka voivat vähentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta. Paljon keskustelua herättänyt suojatie ja sen merkitseminen on lainsäädännössä selkeästi esitetty.

Kesällä 2021 Turussa maalattiin suojatie normaalin kadun ajoradalle sateenkaariväreillä. Turun kaupunki joutui poistamaan maalaukset seuraavana päivänä, koska poliisihallitus totesi sateenkaarivärien käytön suojatien kohdalla olevan tieliikennelain vastaista.

Helsingissä kokeiltiin kesällä 2020 Senaatintorin kävelykaduksi merkityllä osuudella maalausta sateenkaariväreillä. Kokeiluun voitiin suhtautua myönteisesti, koska kyseessä oli tilapäisesti kävelykaduksi merkitty osuus, jossa ajoneuvolla (sekä autolla että polkupyörällä) ajavan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Kävelykadulla suojatietä ei voi ollakaan, koska jalankulkija voi valita reittinsä siellä vapaasti. Pelkästään jalankulkijoille varatulla alueella suhtauduttiin jo tuolloin kokeiluun suopeasti. Kesän 2020 kokeilun yhteydessä tuotiin myös esille, että normaalilla kadulla kyseinen järjestely ei tule kyseeseen lain vastaisena.

Helsinki haluaa monin eri tavoin edistää ennakkoluulottomuutta, vastuullisuutta ja suvaitsevuutta kaupungissa. Sateenkaarivärien käyttö on yksi osa tätä kokonaisuutta. Värien käytön tulee kuitenkin keskittyä tarkkaan harkituille jalankulkualueille, joissa katutaiteen tapaisia merkintöjä ei voida tulkita liikenteenohjauslaitteiksi eivätkä ne vähennä liikenteenohjauslaitteiden näkyvyyttä tai tehokkuutta. Normaalilla kadun ajoradalla ja pyörätiellä tulee käyttää vain tieliikennelain mukaisia liikenteenohjauslaitteita, koska lain hyvä ja ensisijainen tarkoitus on priorisoida liikenneturvallisuus. Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, missä sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Lautakunta kannattaa sateenkaaritien toteuttamista sopivaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja järjestöjen kanssa.

Käsittely

18.01.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Aloitevastauksen viimeinen virke korvataan seuraavalla muotoilulla:

Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, missä sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Lautakunta kannattaa sateenkaaritien toteuttamista sopivaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja järjestöjen kanssa.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda Pasasen vastaehdotuksen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566