Helsingfors stad

Protokoll

3/2022

1 (12)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av förutsättningarna för Rastböle campingområde

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens förslag att man utreder möjligheten att på stranden vid Rastböle campingområde öppna en allmän vinterbadplats som campingområdets besökare och stadsbor kan använda mot en avgift.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Nej-röster: 3
Anna Karhumaa, Otto Meri, Mirita Saxberg

Blanka: 49
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Atte Harjanne, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Harry Harkimo

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jape Lovénin aloite 21.10.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jape Lovén och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden tryggar förutsättningarna för verksamheten vid Rastböle campingområde.

Stadsfullmäktige beslutade 16.6.2021, § 198 att återremittera motionen till stadsstyrelsen för ny beredning med rösterna 38-42. Förslaget om återremiss formulerades enligt följande: ”Stadsfullmäktige anser att det med tanke på turismen i Helsingfors är viktigt att Rastböle campingplats bevaras. Campingplatsen är belägen vid ytterst goda kollektivtrafikförbindelser och medger ekologisk turism i Helsingfors: från campingplatsen går det att ta sig överallt i Helsingfors inom en rimlig tid med metro och andra kollektiva trafikmedel. Det finns inte en ersätta ( SCHROJE: stod det så här i protokollet?)  nde plats för campingplatsen, där besökarna med kollektiva förbindelser kan nå olika stadsdelar. Därför återremitterar stadsfullmäktige ärendet för ny beredning med målet att campingplatsen också i fortsättningen bör utvecklas för turiständamål”.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen som återremitterades för ny beredning.

Generalplanen 2016 och planeringsprinciperna för Botbyviken är gällande utgångspunkter för planläggning inom stadsmiljösektorn, och planläggningen bereds på basis av tilläggsinformation som fås i planeringsprocessen.

Vid stadsmiljönämndens sammanträde 20.10.2020 beslutades om planeringsprinciperna för Botbyviken och nämnden ansåg det viktigt att campingplatsen utvecklas som ett område för turism och inte planläggs som bostadsområde innan en ersättande plats i Helsingfors hittats för campingplatsen. Rastböle campingplats kan tills vidare användas för turiständamål, men man ska vara medveten om att en ersättande plats vid behov kan visas. Det är också möjligt att en del av Rastböle campingplats i framtiden profileras som en urban turism- och campingplats, och en del av funktionerna flyttas till Ultuna port. Ultuna port kan på lång sikt utvecklas som ett ekologiskt skogscampingcentrum och en attraktiv ingång till Sibbo storskog.

Utveckling av turismen i framtiden

Turisttjänster ska utvecklas samtidigt som staden växer. Turismen är nu i ett brytningsskede, och som bäst reder staden ut hur olika turisttjänster ska placeras i Helsingfors på ett mångsidigt sätt. Utöver hotell utvecklas turisttjänster som erbjuder upplevelser till rimligt pris som en del av det maritima Helsingfors. Vid Hästnässund och på Mjölö har staden redan uppfört Majamaja- och nollastugor, som erbjuder nya upplevelser och möjligheten att njuta av en kolneutral naturturism. I detaljplaneförslaget för Stenudden föreslås ytterligare att områdets markanvändning ska utgöras av campingplats och kvartersområde för byggnader som betjänar turism.

För tillfället finns det flera campingplatser i många nordeuropeiska huvudstäder. Under sommaren 2021 redde stadsmiljösektorns tjänst allmän planering av markanvändningen ut förutsättningarna för att förlägga en ny typ av skogscampingområde till södra delen av Sibbo storskog (Ultuna port), och genomförde en koncept- och lokalreserveringsplan för området. I utredningsarbetet upplevdes att konceptet för en ekologisk och vildmarksliknande skogscampingplats kompletterar utbudet av turisttjänster i Helsingfors, och en skogscampingplats sågs som en potentiell turistattraktion med tanke på såväl frilufts- och rekreationstjänster i Östra Helsingfors som en tjänst som lockar internationella turister.  Utvecklingen av Ultuna port ansågs vara en viktig del av hela Sibbo storskogs utveckling. Området är i nuläget den enda egentliga ingången till Sibbo storskog i Helsingfors och där finns Knuters parkeringsområde som Helsingfors stad hyr ut till Forststyrelsen.

För närvarande pågår planer för att utveckla ingångarna till Storskogen både vid Hanaböle träsk i Vanda och Storskogsporten i Sibbo. Också Forststyrelsen ser en utveckling av Sibbo storskogens promenadstigar, terrängcykelstråk och skyltar som viktiga inom de kommande åren.

Ultuna port

Konceptplanen för ett ekologiskt skogscampingområde för Ultuna port betjänar både dem som besöker området dagtid och dem som övernattar där. Planen utarbetades i gott samarbete mellan kultur- och fritidssektorn, stadsmiljösektorns tjänster detaljplanläggning samt stadsrums- och landskapsplanering, Forststyrelsen samt representanter för Sibbo och Vanda. I det avslutande mötet deltog även Helsingfors stads representant för turistenheten på näringslivsavdelningen. Funktionerna som föreslogs i konceptet, såsom en info- och samlingspunkt, campingplatser, områden reserverade för campingfordon, en skogslekpark samt en klätter- och terrängcykelbana, konstaterades anpassa sig väl till nationalparken. Planen upplevdes som utvecklingsbar och till och med inspirerande, och planen kan genomföras i etapper.

Planen för Ultuna port kunde genomföras som ett projekt oberoende av Rastböle. På lång sikt skulle det vara möjligt att bereda sig för ett motsvarande antal platser för campingfordon i Ultuna, som det för tillfället finns i Rastböle. Stadsstyrelsen konstaterar att situationen delvis har ändrats efter stadsfullmäktiges behandling (16.6.2021) då motiveringen till återremittering av ärendet för ny beredning var att det inte finns ”en ersättande plats för campingplatsen med kollektiva förbindelser för besökarna till olika stadsdelar”. Bussen 839K går till Ultuna (Degermossa). Från Östra Centrum och Landbo går bussarna 831 och 831K.

Man ska beakta att det tar flera år att noggrannare planera och planlägga Ultuna port samt att anvisa finansiering för projektet. I början av 2022 ska man börja utarbeta en delgeneralplan för Östersundom, och avsikten är att den godkänns under den innevarande fullmäktigeperioden. En omfattande utveckling av Ultuna port kräver även att infrastruktur planeras och investeringar reserveras. Området Ultuna port kan utvecklas stegvis. Inga inkonsekventa mål för markanvändningen gäller i området.

Ultuna port kan utgöra ett bra tillägg till Helsingfors utbud av campingplatser och turisttjänster. Ändå motsvarar Ultuna port inte Rastböle campingplats till sitt läge och erbjuder inte samma möjligheter med tanke på kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att Rastböle campingplats utvecklas som ett urbant resmål också i fortsättningen, vilket inte exkluderar att andra turistmål utvecklas parallellt.

Svaret stämmer överens med stadsmiljönämndens utlåtande. Vid behandling av ärendet gjorde stadsmiljönämnden enhälligt ett tillägg enligt kapitlet ovan till utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jape Lovénin aloite 21.10.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 105

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.01.2022 Pöydälle

03.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 728

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleiskaava 2016 ja Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat kaupunkiympäristön toimialalla kaavoituksen voimassaolevina lähtökohtina, ja kaavoitusta valmistellaan suunnitteluprosessissa saatavien lisätietojen pohjalta. Kokouksessaan 20.10.2020 kaupunkiympäristölautakunta piti Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista päättäessään tärkeänä, että leirintäaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaavoiteta asuntoalueeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä. Rastilan leirintäalue voi toistaiseksi jatkaa matkailukäytössä, kuitenkin tiedostaen, että korvaava sijaintipaikka on tarvittaessa osoitettavissa. On myös mahdollista, että osa Rastilan leirintäalueesta profiloituu tulevaisuudessa urbaanina matkailu- ja leirintäalueena, ja osa toiminnoista siirtyy Ultunan porttiin. Ultunan porttia on mahdollista kehittää ekologiseksi metsäleirintäalueeksi ja Sipoonkorven vetovoimaiseksi sisäänkäynniksi pidemmällä aikavälillä.

Matkailun kehittäminen tulevaisuudessa

Kaupungin kasvaessa myös matkailupalveluja on kehitettävä. Matkailu on tällä hetkellä murroksessa, ja kaupunki selvittää parhaillaan monipuolisesti erilaisten matkailupalveluiden sijoittumista Helsinkiin. Hotellien lisäksi kohtuuhintaista ja elämyksiä tarjoavaa matkailua kehitetään mm. osana merellistä Helsinkiä. Majamaja- ja Nolla-mökkejä on jo pystytetty Hevossalmeen ja Isosaareen, ja ne tarjoavat uudenlaisen elämyksen nauttia hiilineutraalista luontomatkailusta. Lisäksi Kivinokan asemakaavaehdotuksessa esitetään leirintäaluetta sekä matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta.

Monessa Pohjois-Euroopan pääkaupungissa on tällä hetkellä useampia leirintäalueita. Kesän 2021 aikana Maankäytön yleissuunnittelu -palvelussa on selvitetty uuden tyyppisen metsäleirintäalueen sijoittumisedellytyksiä Sipoonkorven eteläreunalle (Ultunan portti), ja tehty alueelle konsepti- ja tilavaraussuunnitelma. Ekologisen ja erähenkisen metsäleirintäalueen konseptin koettiin täydentävän Helsingin matkailupalvelutarjontaa, ja metsäleirintäalue tunnistettiin potentiaaliseksi vetovoimakohteeksi sekä itähelsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyspalvelujen kannalta, että kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa. Ultunan portin kehittäminen nähtiin tärkeänä osana koko Sipoonkorven kehittämistä. Alue on tällä hetkellä ainoa varsinainen sisäänkäynti Sipoonkorpeen Helsingissä, ja siellä sijaitsee Helsingin kaupungin Metsähallitukselle vuokraama Knutersintien pysäköintialue.

Tällä hetkellä Sipoonkorven sisääntulopaikoilla on käynnissä kehittämissuunnitelmia sekä Vantaan Kuusijärvellä että Sipoon Korvenportissa. Myös Metsähallitus näkee Sipoonkorven kävely- ja maastopyöräilyreitistön sekä opastuksen kehittämisen tulevina vuosina tärkeänä.

Ultunan portti

Ultunan portin alueelle laadittu ekologisen metsäleirintäleirintäalueen konseptisuunnitelma palvelisi sekä päiväkävijöitä että yöpyviä matkailijoita. Suunnitelma laadittiin hyvässä yhteistyössä Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan, asemakaavoituksen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun, Metsähallituksen sekä Sipoon ja Vantaan edustajien kanssa. Lopetuskokoukseen osallistui myös henkilö Elinkeino-osaston matkailuyksiköstä. Konseptissa esitettyjen toimintojen, kuten info- ja kokoontumispisteen, telttailupaikkojen, matkailuautoille varattujen alueiden, ulkoruokailufasiliteettien, metsäleikkipuiston sekä kiipeily- ja maastopyöräradan, todettiin asettuvan hyvin kansallispuiston rajapintaan. Suunnitelma koettiin kehittämiskelpoiseksi ja jopa innostavaksi, ja se olisi mahdollista toteuttaa vaiheittain.

Ultunan portin suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa Rastilasta riippumattomana hankkeena. Pidemmällä aikavälillä Ultunan portissa olisi mahdollista varautua myös vastaavaan määrään matkailuautopaikkoja, mikä Rastilassa on tällä hetkellä. Tältä osin tilanteen voidaan todeta muuttuneen valtuustokäsittelystä 16.6.2021, jolloin perusteena asian palauttamiselle uudelleenvalmisteluun oli, että ”korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole leirintäalueelle osoitettavissa”. Ultunan porttiin (Degermossa) pääsee bussilla 839K. Itäkeskuksesta ja Landbosta kulkevat bussilinjat 831 ja 831K.

On huomioitava, että Ultunan portin tarkempaan suunnitteluun, asemakaavoitukseen ja investointien osoittamiseen on varattava useampia vuosia aikaa. Östersundomin osayleiskaavoitusta ollaan käynnistämässä alkuvuonna 2022, ja sen tavoiteaikataulu on kuluvan valtuustokauden aikana. Ultunan portin laajamittainen kehittäminen edellyttää myös infran suunnittelua ja investointien varaamista. Ultunan portin aluetta on mahdollista kehittää vaiheittain. Ultunan portin alueelle ei ole kohdistunut ristiriitaisia maankäyttötavoitteita.

Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin leirintäalue- ja matkailutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa sijainniltaan tai nykyisiltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan leirintäalueen tarjoamia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tärkeänä, että Rastilan leirintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimatkailukohteena, mikä ei poissulje muiden matkailukohteisen kehittämistä sen rinnalla.

Käsittely

21.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin leirintäalue- ja matkailutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa sijainniltaan tai nykyisiltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan leirintäalueen tarjoamia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tärkeänä, että Rastilan leirintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimatkailukohteena, mikä ei poissulje muiden matkailukohteisen kehittämistä sen rinnalla.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen.

14.12.2021 Pöydälle

07.12.2021 Pöydälle

09.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

02.03.2021 Pöydälle

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 16.06.2021 § 198

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet för ny beredning.

Behandling

16.06.2021 Återremitterades

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Ville Jalovaara föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet till stadsstyrelsen på följande grunder:

Stadsfullmäktige anser att det med tanke på turismen i Helsingfors är viktigt att Rastböle campingplats bevaras. Campingplatsen är belägen vid ytterst goda kollektivtrafikförbindelser och medger ekologisk turism i Helsingfors: från campingplatsen går det att ta sig överallt i Helsingfors inom en rimlig tid med metro och andra kollektiva trafikmedel. Det finns inte en ersättande plats för campingplatsen med kollektiva förbindelser för besökarna till olika stadsdelar. Därför återremitterar stadsfullmäktige ärendet för ny beredning med målet att campingplatsen också i fortsättningen bör utvecklas för turiständamål.

10 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige anser att det med tanke på turismen i Helsingfors är viktigt att Rastböle campingplats bevaras. Campingplatsen är belägen vid ytterst goda kollektivtrafikförbindelser och medger ekologisk turism i Helsingfors: från campingplatsen går det att ta sig överallt i Helsingfors inom en rimlig tid med metro och andra kollektiva trafikmedel. Det finns inte en ersättande plats för campingplatsen med kollektiva förbindelser för besökarna till olika stadsdelar. Därför återremitterar stadsfullmäktige ärendet för ny beredning med målet att campingplatsen också i fortsättningen bör utvecklas för turiständamål.

Ja-röster: 38
Ted Apter, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Joona Haavisto, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Mari Holopainen, Kati Juva, Otso Kivekäs, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 42
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Maria Landén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 3
Katju Aro, Mia Nygård-Peltola, Johanna Sydänmaa

Frånvarande: 2
Alviina Alametsä, Anna Laine

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 02.06.2021 § 173

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 19.05.2021 § 149

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 13

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan päätös Rastilan leirintäalueen toiminnan jatkamisesta on ensisijaisesti tehtävä elinkeino- ja matkailupoliittisin perustein huomioiden kaupungin kehittyminen ja aluerakentaminen. Leirintäpalvelut eivät ole liikuntapalvelujen ydintoimintaa, joten leirintätoiminnan jatkuvuutta ei voida perustella liikuntapoliittisilla näkökulmilla. Rastilan leirintäalueella on kuitenkin vaikutusta liikuntapalvelukokonaisuuden investointitarpeisiin ja kaupunkiympäristön toimialan investointiohjelmaan, joten päätökset leirintäalueen toiminnan jatkamisesta tulee tehdä lähitulevaisuudessa.

Helsingin hyvän matkailukaupunki-imagon yhtenä edellytyksenä ovat monipuoliset majoitusvaihtoehdot. Leirintä- ja lähimatkailun suosio kasvaa koko ajan muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Rastila on kiistatta valtakunnallisesti tärkein leirintäalue ja toimii veturina Suomen leirintämatkailulle.

Rastilan alueelle on kaavailtu rakentamista ja leirintätoiminnalle on haettu uutta sijoituspaikkaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden edustajat ovat osallistuneet moniin kokouksiin, joissa asiaa on käsitelty, mutta uudesta leirintäalueen sijainnista ei ole tehty päätöstä.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan uuden sijoituspaikan haussa on huomioitava Rastilan poikkeuksellisen hyvä ja ainutlaatuinen sijainti. Rastilan saavutettavuus metroradan varrella, sataman läheisyydessä, meren ja palveluiden äärellä on alueen suurin valtti. Vastaavaa kohdetta ei löydy muista Euroopan pääkaupungeista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaan liikuntapalvelukokonaisuus vastaa Rastilan leirintäalueen ylläpidosta. Liikuntapalvelukokonaisuuden toive on, että alueen tulevaisuus ratkaistaan pysyvästi lähitulevaisuudessa, jotta alueen ylläpitämiseen vaadittavat investoinnit voidaan aikatauluttaa.

Leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat vähintään pikaista peruskunnostusta vuonna 2019 teetetyn kuntoarvion perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan oman arvion mukaan mökkeihin ei kuitenkaan kannata tehdä suurta peruskorjausta, vaan ne kannattaa uusia kokonaisuudessaan. Kustannusarvio uusille mökeille on noin 700 000 euroa.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566