Helsingfors stad

Protokoll

3/2022

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/17

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om avgiftsbelagda 24h-parkeringsplatser i innerstaden

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Otto Meri och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att 24h-parkeringsplatserna i innerstaden beläggs med avgifter för att höja inkomsterna från parkeringsavgifter samt för att öka den likvärdiga behandlingen av parkeringsområdena och användningen av hållbara trafikformer.

Att parkeringsplatser i allmänna områden inom avgiftszonerna i regel är avgiftsbelagda stämmer överens med stadsstyrelsens parkeringspolicy och beslut om avgiftszoner. På basis av stadsstyrelsens beslut har parkeringen inom avgiftszonerna redan stegvis gjorts avgiftsbelagd och avsikten är att de för tillfället avgiftsfria 24h-parkeringsplatserna beläggs med avgifter inom avgiftszonerna på det sätt som föreslås i motionen.

En närmare motivering av ändringen redogörs för i samband med ändringarna. Vid behov kan staden av grundad anledning avvika från avgiftsbeläggningen av parkeringsplatser inom avgiftszonerna, men även då är utgångspunkten att avvikelsen är tillfällig.

Enligt en strategisk riktlinje i parkeringspolicyn som stadsstyrelsen godkände 17.2.2014 § 221 förstärker staden transparensen och användaren betalar -perspektivet i prissättningen på parkeringen. I Helsingfors innerstad är parkeringen i nuläget avgiftsbelagd på nästan alla offentliga områden, med några undantag.

Helsingfors vill understöda hållbara färdsätt, d.v.s. kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. För att främja dessa färdsätt måste gaturummet delvis omorganiseras. Antalet parkeringsplatser i gaturummet kommer åtminstone inte att öka i framtiden och staden kan främja en mer effektiv användning av parkeringsplatser genom prissättning på parkering.

Det är allmänt att bilar förvaras långvarigt vid gatorna i innerstaden, men det är inte ändamålsenligt med tanke på gaturummets optimala och effektiva användning i förhållande till de mål som ställts. Enligt parkeringspolicyn ska staden inte subventionera bilägare genom att erbjuda nästan gratis gaturum för långvarig förvaring av bilar.

Genom avgiftsbeläggning kan staden främja exempelvis förutsättningarna för nyttotrafik och besöksparkering samt minska förvaringen av bilar vid gatorna, varvid parkeringsplatserna kan användas mer aktivt. Utöver en bättre servicenivå har detta även positiva miljökonsekvenser. När det blir lättare att hitta en ledig parkeringsplats minskar trafiken som orsakas av fordon som letar efter en parkeringsplats.

Stadsstyrelsen godkände 25.4.2016, § 405 de nya avgiftszonerna enligt ritning nr 6516-3, tiderna då parkering är avgiftsbelagd enligt ritning nr 6517-3 och tiderna då parkering vid specialobjekten är avgiftsbelagd enligt ritning nr 6518-3.

Stadsmiljönämnden har gett sitt utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt Helsingfors stadsstrategi vill Helsingfors säkerställa att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för både boendeparkering och anslutningsparkering.

Stadsstyrelsen förutsätter att målet att belägga 24h parkeringsplatserna med avgifter, vilket är i linje med detta, främjas systematiskt. Ändringarna verkställs före utgången av 2022 till de delar som de inte är i anslutning till en mer omfattande utveckling av markanvändningen som genomförs på området inom de närmaste åren.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Bilagematerial

1

Piirustus 6516-3

2

Piirustus 6517-3

3

Piirustus 6518-3

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 104

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Kappaleen 11 jälkeen :

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsinki haluaa varmistaa pysäköintimahdollisuuksien riittävyyden asukaspysäköinnissä sekä liityntäpysäköinnissä.

Kaupunginhallitus edellyttää, että tämän kanssa linjassa olevaa tavoitetta 24h paikkojen muuttamisesta maksulliseksi edistetään systemaattisesti. Niiltä osin kuin muutokset eivät kytkeydy alueella lähivuosina tehtävään laajempaan maankäytön kehittämiseen toimeenpannaan muutokset vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maarit Vierusen vasaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 30.11.2021 § 674

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymässä pysäköintipolitiikassa on tehty strateginen linjaus, että pysäköinnin hinnoittelussa vahvistetaan läpinäkyvyyttä ja käyttäjä maksaa -näkökulmaa. Helsingin kantakaupungissa pysäköinti on tällä hetkellä maksullista lähes kaikilla yleisillä alueilla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Helsinki haluaa suosia kestäviä liikkumismuotoja eli joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräliikennettä. Näiden edistäminen vaatii osittain katutilan uudelleen järjestelyä. Pysäköintipaikat eivät katutilassa ainakaan lisäänny tulevaisuudessa, ja pysäköinnin hinnoittelulla voidaan edistää pysäköintipaikkojen tehokkaampaa käyttöä.

Pitkäaikainen autojen säilytys kantakaupungin kadunvarsilla on yleistä, mutta ei tarkoituksenmukaista katutilan optimaalisen ja tehokkaan käytön kannalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Pysäköintipolitiikan mukaan kaupungin ei pidä subventoida auton omistajia tarjoamalla katutilaa lähes ilmaiseksi ajoneuvojen pitkäaikaista säilyttämistä varten. Maksullisuudella pystytään edistämään esimerkiksi asiointiliikenteen tai vieraspysäköinnin edellytyksiä ja vähentämään auton varastointia kadun varressa, jolloin pysäköintipaikat saadaan aktiivisempaan käyttöön. Tällä on palvelutason paranemisen lisäksi myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Kun vapaan pysäköintipaikan löytäminen helpottuu, pysäköintipaikan etsimisestä johtuva liikenne vähenee.

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2016 piirustuksen 6516-3 mukaiset uudet maksuvyöhykkeet, piirustuksen 6517-3 mukaiset maksullisuusajat sekä piirustuksen 6518-3 mukaiset erityiskohteiden maksullisuusajat.

On kaupunginhallituksen maksuvyöhykkeistä tekemän päätöksen ja pysäköintipolitiikan mukaista, että maksuvyöhykkeillä sijaitsevat yleisten alueiden pysäköintipaikat ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Pysäköintiä maksuvyöhykkeiden alueella on päätöksen mukaan muutettu vaiheittain maksulliseksi.  Kaupunginhallituksen päätöksen pohjalta on tarkoituksenmukaista muuttaa nykyiset maksuttomat 24 h -pysäköintipaikat maksullisiksi pysäköinnin maksuvyöhykkeiden alueella. Muutosten yhteydessä selvitetään tarkemmin perustelut muutokselle.

Tarvittaessa maksuvyöhykkeiden osoittaman alueen pysäköintipaikkojen maksullisuudesta voidaan poiketa perustellusta syystä ja silloinkin lähtökohtaisesti tilapäiseksi ajaksi.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Noora Lahtela, liikenneinsinööri: 310 34889

noora.lahtela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566