Helsingfors stad

Protokoll

2/2022

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/9

 

02.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Budgetmotioner

        Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en allmän toalett i närheten av Skatuddens fotbollsplan

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om flerspråkiga Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om upphandlingar av daghems- och skolgårdar

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om trafikljus i korsningen av Gustav Pauligs gata och Norvägen

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

 

 

FI02012566