Helsingfors stad

Protokoll

1/2022

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2021-013876 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Otto Meri avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

        valde Maarit Vierunen som ersättare till stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som slutar 2023.  

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 3.12.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsens koncernsektion svarar för verkställigheten av stadskoncernens koncernstyrning och -övervakning och för att dessa fungerar. Koncernsektionen gör framställningar om riktlinjer för ägarpolitiken, om principer för koncernstyrningen, om verksamhetsmål och ekonomiska mål för dottersammanslutningarna och stiftelserna och om andra ärenden som hänför sig till sammanslutningarnas och stiftelsernas verksamhet och ekonomi. Koncernsektionen styr, följer och övervakar dessutom verksamheten i stadens dottersammanslutningar och stiftelser och hur de mål som ställts upp för dessa uppnås.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för en mandattid på två år. Ledamöterna och ersättarna väljs bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige har genom sitt beslut 2.8.2021 valt koncernsektionens ledamöter och ersättare för en mandattid på två år. Enligt beslutet har stadsfullmäktige valt fem kvinnor och fyra män som ledamöter och tre kvinnor och sex män som ersättare till sektionen.

Enligt 4a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) ska i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för områdesfullmäktige och kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

I fråga om en sektion räknas jämställdhetslagens kvot separat för ledamöter och ersättare. Därför uppfyller den nuvarande könsfördelningen inte jämställdhetslagens krav.

Otto Meri har 3.12.2021 ansökt om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i koncernsektionen på den grunden att könsfördelningen inte uppfyller förutsättningar i jämställdhetslagen.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar med stöd av 71 § i och 73 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 3.12.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 3

HEL 2021-013876 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Otto Merelle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

        valitsee Maarit Vierusen varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.  

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566