Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (7)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan käyttö

HEL 2021-013311 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, kaupunginhallituksen käyttövarat, talousarviokohdalle 5 10 01 sosiaali- ja terveyspalvelut 45 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen (21.12.2021 § 312) mukaisesti hoito- ja palveluvelan korjaamiseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarviokohdalle 1 30 01, on varattu 70 miljoonaa euroa koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin vuosille 2022 ja 2023. Määräraha osoitetaan kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialoille erillisten käyttösuunnitelmien mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään vuoden 2023 alusta valtion rahoituksella, jonka vuoksi koronapalautumisen määräraha siirretään sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle ja käytetään vuoden 2022 aikana. Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tekevät vuonna 2022 käyttämättä jäävän määrärahan osalta siirtoesityksen vuodelle 2023. Toimialat raportoivat koronatoipumismäärärahan käytöstä kolme kertaa vuodessa talousarvion toteumaennusteiden yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystoimialalle siirrettävä 45 miljoonan euron määräraha kohdentuu palvelujen saatavuuden parantamiseen (muun muassa terveysasematoiminta, suun terveydenhuolto, neuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto), matalan kynnyksen mielen hyvinvointia edistäviin palveluihin sekä iäkkäiden päivätoimintapalveluihin seuraavasti:

        10,4 miljoonaa euroa perhe- ja sosiaalipalveluihin

        23,8 miljoonaa euroa terveys- ja päihdepalveluihin

        6,0 miljoonaa euroa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin

        4,8 miljoonaa euroa toimialan hallintoon ja yhteisiin palveluihin.

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2022 § 2 kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta määrärahasta

        17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lautakunnan esityksen (14.12.2021 § 388) mukaisesti lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen ja
 

        8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle lautakunnan esityksen (21.12.2021 § 213) mukaisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitettava 17 miljoonan euron määräraha kohdennetaan lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen seuraavasti:

        10,1 miljoonaa euroa oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisiin opetus- ja tukijärjestelyihin

        4,0 miljoonaa euroa monikielisiin ohjaajiin

        1,2 miljoonaa euroa oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön lisäämiseen

        1,0 miljoonaa euroa opettajien osaamisen vahvistamiseen ja henkilöstön palautumiseen (täydennyskoulutus, sijaiskustannukset, työnohjaus ja mentorointi)

        0,7 miljoonaa euroa iltapäivätoiminnan lisäavustuksiin sekä asiakasmaksujen huojennuksiin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitettava 8 miljoonan euron määräraha kohdennetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen seuraavasti:

        3,52 miljoonaa euroa kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, josta avustuksiin kohdennetaan 1,85 miljoonaa euroa 

        3,4 miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen,  josta avustuksiin kohdennetaan 1,0 miljoonaa euroa 

        0,52 miljoonaa euroa ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen 

        0,56 miljoonaa euroa ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.  

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 2

HEL 2021-013311 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, kaupunginhallituksen käyttövarat, talousarviokohdalle 5 10 01 sosiaali- ja terveyspalvelut 45 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen (21.12.2021 § 312) mukaisesti hoito- ja palveluvelan korjaamiseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta määrärahasta

        17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lautakunnan esityksen (14.12.2021 § 388) mukaisesti lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen ja
 

        8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle lautakunnan esityksen (21.12.2021 § 213) mukaisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.12.2021 § 312

HEL 2021-013311 T 02 02 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunkistrategian mukaisen erillisen koronan toipumispaketin sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettavat määrärahat 45,0 miljoonaa euroa siirretään sosiaali- ja terveystoimeen sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 5 10 01. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sosiaali- ja terveystoimen koronan toipumispaketin määrärahojen kohdennukset liitteen 1. tulosbudjetin mukaisesti.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuutti sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä koronan toipumispaketin määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Käsittely

21.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän asian käsittelyyn.

14.12.2021 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 213

HEL 2021-013311 T 02 02 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalle 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta 70 miljoonan euron määrärahasta 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle käytettäväksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen. Koronamäärärahoista varataan yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi vuosina 2022 ja 2023 käytettäväksi vuosittain jaettaviin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin.

Määrärahan jakautuminen:

        Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen 3 520 000 euroa, josta avustuksiin 1 850 000 euroa

        Lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen 3 400 000 euroa, josta avustuksiin 1 000 000 euroa

        Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen 520 000 euroa

        Ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen 560 000 euroa

Käsittely

21.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään kappaleen yksi loppuun:

"Koronamäärärahoista varataan yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi vuosina 2022 ja 2023 käytettäväksi vuosittain jaettaviin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin."

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

14.12.2021 Pöydälle

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Reetta Sariola, suunnitteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.12.2021 § 388

HEL 2021-013311 T 02 02 02

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalle 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta 70 miljoonan euron määrärahasta 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle käytettäväksi lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen seuraavasti: 

- 10,1 miljoonaa euroa oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisiin opetus- ja tukijärjestelyihin
- 4,0 miljoonaa euroa monikielisiin ohjaajiin
- 1,2 miljoonaa euroa oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön lisäämiseen
- 1,0 miljoonaa euroa opettajien osaamisen vahvistamiseen ja henkilöstön palautumiseen (täydennyskoulutus, sijaiskustannukset, työnohjaus ja mentorointi)
- 0,7 miljoonaa euroa iltapäivätoiminnan lisäavustuksiin sekä asiakasmaksujen huojennuksiin.

Käsittely

14.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566