Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/17

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite terveydenhoidon resurssipulan korjaamisesta Vuosaaressa vuonna 2022
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite tekojääradasta Vuosaareen

Ryhmäaloitteet

        Sosialidemokraattisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonojen purkamisesta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Laura Kolben ym. aloite kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovien seinälaattojen toteuttamisesta
 

        valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. aloite valtuuston hybridikokousten palauttamisesta
 

        valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite mielenterveysambulanssin käyttöönoton selvittämisestä
 

        valtuutettu Pia Kopran ym. aloite Talinlehdon urheilukentän jäädyttämisestä luistelukentäksi talvikausina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

 

 

FI02012566