Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/15

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite merellisen tapahtumakeskuksen perustamisesta Helsinkiin

HEL 2021-005589 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mauri Venemies ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin ranta-alueelle, helposti saavutettavaan sijaintipaikkaan rakennetaan tapahtumille soveltuva alue, jossa voisi järjestää erilaisia merellisiä tapahtumia kuten lasten kalastustapahtumia, melontatapahtumia sekä aikuisten kalastus- tai onkikilpailuja. Tapahtumapaikalle tulisi rakentaa myös tapahtumien edellyttämää infrastruktuuria, kuten laitureita, sähkönsaantimahdollisuus, vesipiste ja kalojen käsittelypaikka.

Helsingin merellisessä strategiassa todetaan, että Helsingin kaupunki edistää merellisiä tapahtumia. Helsingin merellisessä strategiassa on mainittu Helsinki Biennaali sekä venekerhojen kanssa tehtävä yhteistyö. Ensimmäinen Helsinki Biennaali toteutui kesällä 2021 Vallisaaressa sekä mantereella, keräten lähes parisataatuhatta osallistujaa. Helsingin kaupunginstrategia 2021-2025 linjaa, että Biennaali järjestetään myös vuosina 2023 ja 2025. Helsingin kaupunki tulee myös isännöimään vuoden 2024 Tall Ship Race tapahtumaa. Näiden edellä mainittujen tapahtumien lisäksi Helsingin rantareitillä ja sen lähiranta-alueilla on paljon tapahtumallisuutta, jota tuottavat Helsingin kaupungin ohella erilaiset järjestöt, yrittäjät ja asukkaat. Helsingin tapahtumallisuuden lähtökohtana on se, että Helsinki rakentuu yhteisölliselle kulttuurille eri kaupunginosissa ja tapahtumat ovat merkittävässä roolissa kaupungin elinvoimaisuuden, eläväisyyden, yllätyksellisyyden vetovoimaisuuden rakentamisessa.

Helsingin poikkeuksellisen pitkä ja toimiva rantaviiva on jo nyt erittäin ahkerassa tapahtumakäytössä niin ammattimaisesti järjestettyjen tapahtumien ja tapahtumapaikkojen kautta kuin kaupunkilaisten yhteisöllisen toiminnan kautta.  Tapahtumallisuuden näkökulmasta olisi paras tutkia jo olemassa olevia paikkoja ja yhdistää tämänkaltainen tapahtumatoiminta niihin.

Osana Helsingin merellistä strategiaa on kartoitettu potentiaalisia uusia palveluiden paikkoja koko rantareitin varrelta. Kartoitus vastaa tarpeeseen tuottaa selkeää tietoa kaupungin ranta-alueilla toimimisesta kiinnostuneille ja helpottaa erilaisten toimintojen suunnittelua. Työ on julkaistu Helsingin karttapalvelussa ja siinä kuvataan kunkin paikan olemassa oleva ja suunniteltu infra, mahdolliset toiminnot, saavutettavuus sekä mm. laiturirakenteet.

Kalastustapahtumiin liittyen on mahdollista tiivistää yhteistyötä urheilukalastajakerhojen kanssa, mm. Vuosaaressa toimii aktiivinen urheilukalastusseura Helsingin kaupungilta vuokratulla alueella. Kauppatorin vuosittaiset Silakkamarkkinat tuovat kalastuskulttuuria suoraan kaupungin ytimeen ja Silakkamarkkinat ovat viime vuosina vahvasti painottaneet kalatuotteiden myynnin ohella Itämeren suojeluun ja siihen osallistumiseen liittyvää tapahtumallisuutta.

Melontaharrastuksen edistämisessä yhteistä ideointia on tehty Melonta- ja soutuliiton, melontaseurojen ja melontamahdollisuuksia tarjoavien yrittäjien kanssa. Selvityksessä on muun muassa vesiurheiluvälineistön vuokrauspisteiden verkoston muodostaminen Helsinkiin. Melontamahdollisuuksien tarjoamisessa isossa roolissa on kuitenkin välineistön turvallisen käytön varmistaminen ja tähän parasta ammattitaitoa löytyy alan yrittäjiltä sekä järjestöiltä ja seuroilta.

Helsingin ranta-alueisiin kohdistuu nykyhetkellä ja tulevaisuudessa paljon erilaisia käyttöpaineita, jonka vuoksi ranta-alueella on vain vähän sellaisia alueita, joihin voisi suunnitella ja sijoittaa kokonaan uusia toimintoja. Näin ollen yleisten alueiden monikäyttöisyys ja olemassa olevien tapahtumapaikkojen hyödyntämisen mahdollistaminen esimerkiksi sähkön- ja vedensaannin varmistamalla on tärkeää.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 918

HEL 2021-005589 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566