Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Sari Sarkomaan kysymys aiheesta lumen mereen ajon lopettamisesta ja kestävän vaihtoehtoisen ratkaisun käyttöön ottamisesta, valtuutettu Minna Lindgrenin kysymys aiheesta kulttuuri- ja tapahtuma-alojen selviytyminen epidemiatilanteessa sekä valtuutettu Mika Ebelingin kysymys aiheesta Helsingin koronastrategia.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566