Helsingfors stad

Protokoll

1/2022

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Sari Sarkomaas fråga om att sluta dumpa snö i havet och ta i bruk en hållbar alternativ lösning, ledamoten Minna Lindgrens fråga om hur kultur- och evenemangsbranschen klarar sig i epidemiläget och ledamoten Mika Ebelings fråga om Helsingfors coronastrategi.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566