Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/2

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Elina Valtonen ja Laura Korpinen sekä varalle valtuutetut Maarit Vierunen ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Elina Valtonen ja Laura Korpinen sekä varalle valtuutetut Maarit Vierunen ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566