Helsingfors stad

Protokoll

1/2022

1 (8)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Överskridning av vissa anslag och överföring av anslag i 2021 års budget

HEL 2021-013090 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen och stadsmiljönämnden att överskrida anslag i 2021 års budget med högst följande belopp:

Budgetmoment

 

euro

8 01 02

Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition

 

8 01 02 02

Grundberedning i Västra hamnen,

5 200 000

8 01 02 03

Grundberedning i Fiskehamnen,

4 900 000

8 01 02 06

Grundberedning i Böle,

3 700 000

8 01 03

Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition

5 700 000

8 03 01

Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition

2 100 000

8 03 02

Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

 

8 03 02 03

Fiskehamnen

1 100 000

8 03 02 07

Kronbroarna

2 600 000

 

Överskridningarna av investeringsanslagen uppgår till sammanlagt 25 300 000 euro.

Dessutom beslutade stadsfullmäktige om följande anslagsöverföringar med omdisponering i 2021 års budget:

Från budgetmomentet 

euro

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition

-1 000 000

 

 

Till budgetmomentet 

 

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

 

8 03 02 03 Fiskehamnen

+1 000 000

 

 

Från budgetmomentet

 

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

 

8 04 02 02 Parker och idrottsområden i Västra hamnen

-750 000

8 04 02 04 Parker och idrottsområden i Kronbergsstranden

-200 000

8 04 02 05 Parker i Böle

-150 000

8 04 02 09 Parker i Malm

-200 000

 

 

Till budgetmomentet 

 

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

 

8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker

+1 300 000

 

 

Från budgetmomentet 

 

8 04 02 02 Parker och idrottsområden i Västra hamnen, till stadsstyrelsens disposition

-350 000

 

 

Till budgetmomentet 

 

8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen, till stadsstyrelsens disposition

+350 000

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021

2

Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021

3

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_esirakentaminen_19.11.2021

4

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Överskridningarna av investeringsanslagen

Överskridningarna av investeringsanslagen har delvis preciserats enligt stadsmiljösektorns förslag.

8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition

Behoven av överskridning inom grundberedning i projektområden beror på kostnader för utvecklingen av spårvägprojektet från Fiskehamnen till Böle och grundberedningen på Knekten som görs i samband med spårvägsprojektet, kostnader för muddring i norra delen av Nätholmen samt grundberedning i Västra hamnen och Ilmala.

8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen

Behovet av överskridning i Västra hamnen beror främst på grundberedningsprojektet på Ärtholmens östra strand och iståndsättning av förorenad mark i samband med We Land-kontorsbyggnaderna samt på behovet av att tömma Ärtholmens sedimentationsbäcken.
Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 5,2 miljoner euro.

8 01 02 03 Grundberedning i Fiskehamnen

I Fiskehamnen har byggandet av den norra delen av Nätholmen framskridit snabbare vilket gör det möjligt att inleda bostadsbygget i området tidigare (inverkan på behovet av överskridning är cirka 2,0 miljoner euro). Dessutom har kostnaderna för arbetet med förorenad mark som ingår i byggandet vid Vilhelmsbergsgatan blivit högre än uppskattades, vilket orsakar ett överskridningsbehov på 1,5 miljoner euro. Också kostnader för iståndsättning av gasklockan i tegel har överskridits med ca 1,5 miljoner euro från det som uppskattades vid budgetberedningen. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 4,9 miljoner euro.

8 01 02 06 Grundberedning i Böle

I samband med att bygga Radiogatan i Böle har man varit tvungen att ändra på genomförandeplanen på grund av bergets dåliga kvalitet, vilket ökar kostnaderna jämfört med de ursprungliga uppskattningarna. Behov av överskridning är 3,7 miljoner euro.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder

Överskridningsbehovet för budgetmoment 8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder beror huvudsakligen på oförutsebara tilläggskostnader som man inte skulle kunnat ta i beaktande i samband med budgetberedningen för 2021. Dessa oförutsebara tilläggskostnader gäller huvudsakligen grundberedningen av bostadskvarteret i Talistranden (inverkan på kostnader ca 2,0 miljoner euro), ledningsflyttningar som krävs på tomten Pluggränden 4 i Kasåkern (inverkan på kostnader ca 1,0 miljoner euro), grundberedningen av servicegården i Hagnäs (inverkan på kostnader ca 1,5 miljoner euro) och grundberedningen av en förbindelse för servicekörning till Jokerkvarteren i Östra centrum (inverkan på kostnader ca 1,1 miljoner euro). Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 5,7 miljoner euro.

8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition

I den föreslagna överskridningen för budgetmomentet 8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition, ingår oförutsebara ökningar i anslagsbehov av flera olika projekt. En stor orsak till överskridningarna är att projekten har framskridit snabbare än uppskattat Detta gäller bland annat följande projekt: ombyggnad vid Sanduddsgatan och Kajsatunneln. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2,1 miljoner euro.

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

För gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, bör anslaget få överskridas med sammanlagt 3,7 miljoner euro.

8 03 02 03 Fiskehamnen

Prognosen för anslagsförbrukningen för gator i Fiskehamnen är 13,5 miljoner euro, vilket överskrider det disponibla anslaget med 2,1 miljoner euro. För Fiskehamnens gator gäller överskridningen spårvägsprojektet från Fiskehamnen till Böle som gör det möjligt att börja bygga bostäder på Knekten 2022, enligt planerna. Dessutom överförs 1,0 miljon euro från momentet Samprojekt med Trafikledsverket till Fiskehamnens gator. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 1,1 miljoner euro.

8 03 02 07 Kronbroarna

Behovet av överskridning beror på att Kronbroarnas pågående broentreprenad har framskridit snabbare än uppskattat. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2,6 miljoner euro.

Anslagsöverföringar av investeringarna

Anslagsöverföringar av investeringarna har till vissa delar preciserats enligt stadsmiljösektorns förslag.

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

8 03 02 03 Fiskehamnen

Prognosen för anslagsförbrukningen för gator i Fiskehamnen är 13,5 miljoner euro, vilket överskrider det disponibla anslaget med 2,1 miljoner euro. Den föreslagna anslagsöverföringen på 1,0 miljon euro till Fiskehamnens gator används till gatubyggnaden samband med spårvägsprojektet från Fiskehamnen till Böle. Anslaget gör det möjligt att bostäder kan börja byggas på Knekten år 2022. Dessutom ansöks om överskridningsrätt på 1,1 miljoner euro för budgetmoment 8 03 02 03 Fiskehamnen, till stadsstyrelsens disposition.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition

1,4 miljoner euro av anslagen för 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition blir oförbrukade på grund av projekt som dragit ut på tiden. Tusbyledens bullerskydd vid Torparbacken har dragit ut på tiden på grund av att statlig finansiering saknas. Dessutom har inledningen av byggnadsplaneringen för Kungsekens planskilda korsning försenats. Av anslagen som blir oförbrukade är det möjligt att överföra 1,0 miljon euro till budgetmoment 8 03 02 03 Fiskehamnen.

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

Anslaget i budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition, överskrids med 1,26 miljoner euro. Anslagsöverskridningen har orsakats av en allmän ökning i kostnadsnivån på material samt ökade kostnader för enskilda projekt. Bland annat byggnad av motionstrappor i enlighet med programmet för motionstrappor, garantiskötselarbeten i parker samt anslagsanvändning av naturskyddsområdenas infrastrukturbyggande har varit större än vad som förutsågs. Det är möjligt att täcka de överskridna anslagen med överföringar på 1,3 miljoner euro från de anslagen för budgetmomentet 8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, som blivit oförbrukade.

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Av anslagen avsedda för 8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, blir 2,54 miljoner euro oförbrukade bland annat på grund av att projektens tidtabeller har planerats om och besparingar i kostnaderna. Genomförandet av parkerna i Västra hamnen delades in i faser. I Fiskehamnen har inledandet av entreprenaden för Loviseholmsparken försenats. Även byggnaden av ytstrukturerna för Kronbergsstrandens idrottspark har skjutits upp. Kostnaderna för att bygga Maskinverkstadsparken i Böle var lägre än uppskattades. Av anslagen som blir oförbrukade kan 1,3 miljoner euro överföras till budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition, och 0,35 miljoner euro till budgetmomentet 8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021

2

Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021

3

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_esirakentaminen_19.11.2021

4

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Stadsmiljösektorn

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 910

HEL 2021-013090 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:

Ta-kohta

 

euroa

8 01 02

Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi

 

8 01 02 02

Länsisataman esirakentaminen

5 200 000

8 01 02 03

Kalasataman esirakentaminen

4 900 000

8 01 02 06

Pasilan esirakentaminen

3 700 000

8 01 03

Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

5 700 000

8 03 01

Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

2 100 000

8 03 02

Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

 

8 03 02 03

Kalasatama

1 100 000

8 03 02 07

Kruunusillat

2 600 000

 

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdalta

euroa

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

-1 000 000

 

 

Talousarviokohdalle

 

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

 

8 03 02 03 Kalasatama

+1 000 000

 

 

Talousarviokohdalta

 

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

 

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

-750 000

8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

-200 000

8 04 02 05 Pasilan puistot

-150 000

8 04 02 09 Malmin puistot

-200 000

 

 

Talousarviokohdalle

 

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi

 

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

+1 300 000

 

 

Talousarviokohdalta

 

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

-350 000

 

 

Talousarviokohdalle

 

8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi

+350 000

 

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566