Helsingfors stad

Protokoll

1/2022

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/16

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Den av ledamoten Pauliina Saares väckta motionen om ibruktagande av den nationella barnstrategin

HEL 2021-006774 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Pauliina Saares väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 02.06.2021 Saares Pauliina Kansallinen lapsistrategia käyttöön Helsingissä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pauliina Saares och 21 andra undertecknare föreslår i sin motion att Helsingfors säkerställer att den nationella barnstrategin genomförs genom att utarbeta en plan för verkställande och uppföljning av strategin med hjälp av vilken staden kan beakta strategins målsättningar i all sin verksamhet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Den nationella barnstrategin publicerades 23.2.2021 och den gäller alla som är under 18 år. Målet med strategin är att skapa ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Barnets rättigheter och ställning etableras genom att barn konsekvent beaktas i all politisk och faktisk verksamhet vid sidan av samhällets övriga medlemmar och genom att barn får information om deras rättigheter. Barn i utsatt position ska få en tryggare ställning och deras behov identifieras bättre. Genomförandeplanen för fullföljandet av den nationella barnstrategin publicerades 7.10.2021. I åtgärdsförslagen fokuserar man på sådana åtgärder som kompletterar den aktuella verksamheten och är ägnade att stärka strukturerna och kunskapsunderlaget för en långsiktig och systematisk barn- och familjepolitik. Kontinuiteten i det nationella barnstrategiarbetet säkerställs genom att inrätta en nationell barnstrategienhet.

Våren 2021 godkändes Helsingfors som deltagare i Finlands Unicef rf:s modell En barnvänlig kommun. Modellen är riktad till kommuner för att hjälpa dem att förstå och förverkliga barnets rättigheter i kommunens vardag och beslutsfattande. Finlands Unicef rf:s modell En barnvänlig kommun är ett verktyg för kommuner att förverkliga barnets rättigheter så fullskaligt som möjligt i kommunen och i varje barns vardag. Särskilt uppmärksamhet fästs i rättigheter för barn i utsatt ställning. En särskild roll för Finlands Unicef rf har skrivits in i FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta handlar om att vara expert i konventionen och att bedöma dess verkställande. I genomförandet av modellen En barnvänlig kommun följs den nationella barnstrategin och beaktas olika perspektiv på barnets rättigheter. De anställdas kunskaper i barnets rättigheter och barnstrategins innehåll vid utvecklingsarbetet i Helsingfors har ökats och staden har inlett en utredning om hur barnets rättigheter förverkligas inom olika tjänster. Den nationella barnstrategin är ett av de vägledande dokumenten när Helsingfors väljer sin utvecklingsuppgift i samarbete med Finlands Unicef rf.

Som en del av främjandet av välfärd och hälsa har Helsingfors stad inlett beredning av en välfärdsplan för barn och unga i enlighet med 12 § i barnskyddslagen. Denna plan ska utgöra en del av stadens välfärdsplan som blir färdig våren 2022. I Helsingfors stärks även barns och ungas delaktighet och möjligheter att påverka som en del av stadens interaktivitet. De nationella rekommendationerna såsom barnstrategin iakttas då välfärdsplanen bereds och verkställs.

Dessutom beaktas innehållet i den nationella barnstrategin i utveckling av servicen. Till exempel vid arbetet med servicekedjan inom psykiatriska tjänster för barn och unga har innehållet i den nationella barnstrategin beaktats i stor utsträckning.

Statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030 samt dess genomförandeplan innehåller flera åtgärdsrekommendationer som gäller barn och unga. Dessa är i linje med den nationella barnstrategin. Principbeslutet beaktas i stor utsträckning i arbetet som främjar välfärd och hälsa samt då välfärdsplanen bereds.

På dessa sätt genomför och beaktar Helsingfors den nationella barnstrategin och mål i dess genomförandeplan. Enligt stadsstyrelsens uppmaning ska man säkerställa att banstrategins olika delområden genomförs systematiskt som en del av arbetet för En barnvänlig kommun.

Ärendet har beretts i samarbete mellan stadskansliet, stadsmiljösektorn, fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn samt social- och hälsovårdssektorn. Inga utlåtanden från sektorernas organ inhämtades för ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 02.06.2021 Saares Pauliina Kansallinen lapsistrategia käyttöön Helsingissä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Stadsmiljösektorn

Fostrans- och utbildningssektorn

Kultur- och fritidssektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 919

HEL 2021-006774 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pauliina Saareksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

13.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: Korvataan kappale 10 seuraavalla tekstillä:
Yllä mainituilla tavoilla Helsinki toteuttaa ja huomioi kansallisen lapsistrategian sekä sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita. Kaupunginhallitus kehottaa varmistamaan lapsistrategian eri osa-alueiden systemaattisen toimeenpanon osana Lapsiystävällinen kunta -työtä.

Kannattaja: Minja Koskela

29.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566