Helsingfors stad

Protokoll

1/2022

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/17

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Budgetmotioner

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om avhjälpande av hälsovårdens resursbrist i Nordsjö år 2022
 

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en konstisbana till Nordsjö

Gruppmotioner

        Gruppmotion av socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp om minskande av köerna till icke-brådskande vård inom primärvården

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om uppförande av plaketter som berättar om intressant byggnadshistoria
 

        Motion av ledamoten Anniina Iskanius m.fl. om återinförande av fullmäktiges hybridsammanträden
 

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om utredande av en ambulans för psykisk hälsa
 

        Motion av ledamoten Pia Kopra m.fl. om en konstisbana på Talilundens idrottsplan under vintersäsongerna

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

 

 

FI02012566