Helsingfors stad

Protokoll

1/2022

1 (20)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/14

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Detaljplaneändring för Hoplaxporten i Brunakärr (nr 12591)

HEL 2013-013706 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för gatu-, park- och skyddsgrönområden samt tomterna 2, 7 och 8 i kvarteret 16742 i 16 stadsdelen (Brunakärr, Lillhoplax, Gamla Brunakärr) enligt ritning nr 12591 (de nya kvarteren 16749–16754 bildas), daterad 19.11.2019 och ändrad 8.9.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande två hemställningsklämmar:

1

Då stadsfullmäktige godkänner detaljplanen förutsätts en utredning om man i samband med bygget kunde uppföra en plakett som berättar om första världskrigets befästningar. (Sami  Muttilainen)

 

 

2

Då stadsfullmäktige godkänner detaljplanen för Hoplaxporten förutsätts en undersökning om möjligheten att bevara så mycket som möjligt av det nuvarande, lönndominerade trädbeståndet i den kommande Svärdsliljeparkens område i hörnet av Mannerheimvägen och Vichtisvägen. (Elina Kauppila)

 

Behandling

Behandling av förslaget om återremiss

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Pirkko Ruohonen-Lerner föreslog att detaljplanen återremitteras enligt följande motivering:

Bostadsbyggnaderna kommer att placeras för nära korsningen av en tungt trafikerad riksväg, en del av byggnaderna är onödigt höga med tanke på de omgivande byggnaderna, och man har inte i tillräckligt hög grad beaktat parkeringsbehoven. Med tanke på det planerade invånarantalet kommer servicen på området inte att öka utan försämras.

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om återremiss

Ja-röster: 81
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Laura Korpinen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Shawn Huff

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Redogörelse

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Björn Månsson föreslog följande hemställningskläm:

 

Då stadsfullmäktige godkänner detaljplanen förutsätts en utredning om man i samband med bygget kunde uppföra en plakett som berättar om första världskrigets befästningar.

 

Ledamoten Elina Kauppila understödd av ledamoten Laura Korpinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Då stadsfullmäktige godkänner detaljplanen för Hoplaxporten förutsätts en undersökning om möjligheten att bevara så mycket som möjligt av det nuvarande, lönndominerade trädbeståndet i den kommande Svärdsliljeparkens område i hörnet av Mannerheimvägen och Vichtisvägen.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

Omröstningar

2 omröstningen

Ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 82
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 1
Seija Muurinen

Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Elina Valtonen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 79
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 4
Nora Grotenfelt, Arja Karhuvaara, Seija Muurinen, Mikko Paunio

Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Elina Valtonen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12591 kartta, päivätty 19.11.2019, muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020

2

Asemakaavan muutoksen nro 12591 selostus, päivätty 19.11.2019, muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020

3

Vuorovaikutusraportti 8.3.2016, täydennetty 19.11.2019 ja 8.9.2020

4

Päätöshistoria

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 7013) / 8.9.2020

6

Havainnekuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helen Ab

Förslagstext

Helen Elnät Ab

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Förslagstext

De som sökt detaljplaneändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Museiverket, skydd av kulturmiljön

Förslagstext

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors

Förslagstext

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Kymp/Ekonomistöd

Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller Helsingfors universitets campusområde samt gatu- och parkområden i norra Lillhoplax. Detaljplanen gör det möjligt att riva universitetets tandklinik och institutionen för rättsmedicin och bygga det nya bostadsområdet Hoplaxporten.

Målet är ett nytt, mångsidigt och urbant bostadsområde vid Mannerheimvägen med befintliga, goda kollektivtrafikförbindelser.

Den nya bostadsytan uppgår till 101 850 m² vy. Våningsytan för verksamhetslokaler uppgår till 7 100 m² vy, varav 2 500 m² vy får användas för att bygga en dagligvarubutik. Ett daghem för ca 140 barn (1 400 m² vy) får byggas i området. AK-, AL- och YL-kvarterens genomsnittliga kvartersexploateringstal är ca e = 2,86. Antalet invånare ökar med ca 2 500.

En trafikplan (ritning nr 7013) har gjorts upp i samband med detaljplanelösningen. Enligt trafikplanen ska en ny gatuförbindelse för bostadsområdets trafik byggas genom området från Mannerheimvägen via Brånakärrsvägen till Korpasbackavägen.

Detaljplanen bidrar i synnerhet till att norra ändan av Mannerheimvägen ändras till en tätbebyggd stadsboulevard ända fram till Vichtisvägen. Det nya urbana bostadsområdet har en positiv inverkan på stadsbilden och ökar invånarantalet och servicen i norra Lillhoplax.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanen bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål i och med att staden förtätas vid den boulevardliknande Mannerheimvägen. En mångsidig och urban ny stadsdel planeras i Hoplaxportens område för att komplettera det nuvarande Lillhoplax och förse området med ny service. I Generalplan 2016 för Helsingfors tas området upp som ett innerstadsområde med beteckningen C2. Detaljplanen stämmer överens med Generalplan 2016.

Områdets utgångspunkter och nuläge

Helsingfors universitets tandklinik och institutionen för rättsmedicin samt parkeringsområdena i anslutning till dem ligger på det nuvarande s.k. Campus Brunakärr. Planeringsområdets obebyggda delar är i huvudsak i naturligt tillstånd och trädbevuxna. Planeringsområdet avgränsas av bostadsområdet i Lillhoplax samt Mannerheimvägens och Vichtisvägens livligt trafikerade leder. Öster om Mannerheimvägen ligger en rad höga kontors- och hotellbyggnader. Brånakärrsvägen är en återvändsgata som betjänar universitetets anställda och kunder samt de nuvarande invånarna i norra Lillhoplax. I nordväst gränsar planeringsområdet till Trädgårdsmästarslundens parkområde. Hagabäcken, tidigare kallad Rutibäcken, rinner genom parkområdet och ut i Lilla Hoplaxviken.

För området gäller en detaljplan från 1987 där största delen av området upptas som kvartersområde för undervisningsbyggnader (YO). För de små delområdena gäller fyra detaljplaner från 1937, 1942, 1971 och 1999.

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och finska staten/Senatfastigheter äger tomten 16742/2. Park- och grönområdena, LPA-tomterna vid Brånakärrsvägen och skyddsgrönområdet ägs av Helsingfors stad. Detaljplanen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har förhandlats fram med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanen har beräknats medföra följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:

Gatuområden 

4,5 mn euro

Parkområden

4 mn euro

Sanering av marken 

1,5 mn euro

Offentliga byggnader  

6 mn euro

Sammanlagt

16 mn euro

 

Detaljplaneändringen höjer områdets värde och innebär en betydande fördel för markägarna. Staden får markanvändningsersättningar för de privatägda tomterna. Staden avtalar om markanvändningsersättningarna i markpolitiska förhandlingar med markägarna. Stadsstyrelsen har för sin del godkänt markanvändningsavtalet och föravtalet om fastighetsköp 8.11.2021 (§ 826 och 827) för området. Avtalen har undertecknats.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 26.11.2019–2.1.2020.

Det kom in sex anmärkningar mot detaljplaneförslaget.

Påpekandena i anmärkningarna gällde stadsbilden och gatuvyerna, lämningarna efter befästningarna från första världskriget, närområdets historia, områdets naturvärden, parkområdena, iståndsättningen av Brånakärrsvägen, trafik och gästparkering samt olägenheter under byggtiden.

Följande myndigheter gav utlåtande:

        Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

        Museiverket

        Tukes

Påpekandena i utlåtandena gällde verksamheten i Helen Ab:s närbelägna spets- och reservvärmecentral och eventuella risksituationer vid eldsvåda, ledningsgränden för vatten- och avloppsledningar, hur vatten- och avloppsledningarna ska beaktas när området planeras och byggs, kostnaderna för att flytta ledningar, hur vyn påverkas när man bygger högt och befästningslämningarna i området.

Helen Ab, Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), kultur- och fritidssektorn och fostrans- och utbildningssektorn hade ingenting att yttra om förslaget till detaljplaneändring.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hållits offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till påpekandena i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

Efter framläggningen fortsatte staden förhandlingarna med Kytösuon Pysäköinti Oy om LPA-områdena som ska avlägsnas från Brånakärrsvägen. Staden äger de nuvarande LPA-områdena i detaljplan nr 9090 intill området som berörs av detaljplaneändringen. Staden har utarrenderat LPA-områdena till Kytösuontien Pysäköinti Oy, som förvaltar LPA-områdena och hyr ut bilplatser till husbolag i området. På grund av ändringarna i LPA-områdena längs Brånakärrsvägen kommer ca 30 obligatoriska bilplatser att fattas i detaljplaneområde nr 9090. Efter framläggningen av detaljplanen har den ändrats så att man på LPA-tomt 16754/2 kan bygga en parkeringsanläggning på två plan där bilplatserna som saknas får placeras.

Förutom ändringen i LPA-området gjordes andra smärre ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. En närmare redogörelse för alla ändringar finns i planbeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter. Dessutom har en korrigering av rättelsenatur gjorts i detaljplanekartan och beskrivningen 18.9.2020 med stöd av 51 § i förvaltningslagen (434/2003).

Närmare motivering

Detaljplanens konsekvenser och den närmare motiveringen till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12591 kartta, päivätty 19.11.2019, muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020

2

Asemakaavan muutoksen nro 12591 selostus, päivätty 19.11.2019, muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020

3

Vuorovaikutusraportti 8.3.2016, täydennetty 19.11.2019 ja 8.9.2020

4

Päätöshistoria

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 7013) / 8.9.2020

6

Havainnekuva

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Muistutukset

4

Tehdyt muutokset

5

Viitesuunnitelma

6

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ym. asemakaavan muutoshakemus

7

Maankäyttösopimus Senaattikiinteistöt Oy (ak 12591)

8

Maankäyttösopimus Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy (ak 12591)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helen Ab

Förslagstext

Helen Elnät Ab

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Förslagstext

De som sökt detaljplaneändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Museiverket, skydd av kulturmiljön

Förslagstext

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors

Förslagstext

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Kymp/Ekonomistöd

Förslagstext

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Fostrans- och utbildningssektorn

Kultur- och fritidssektorn

Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 913

HEL 2013-013706 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Pikku Huopalahti, Vanha Ruskeasuo) korttelin 16742 tonttien 2, 7 ja 8, katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen 19.11.2019 päivätyn ja 8.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12591 (muodostuvat uudet korttelit 16749–16754) mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 472

HEL 2013-013706 T 10 03 03

Hankenumero 4163_1, 4163_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        19.11.2019 päivätyn ja 8.9.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12591 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Pikku Huopalahti, Vanha Ruskeasuo) korttelin 16742 tontteja 2, 7 ja 8, katu-, puisto- ja suojaviheralueita, (muodostuvat uudet korttelit 16749–16754).

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

08.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Marina Fogdell ja yksikön päällikkö Tuomas Eskola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28.1 § kohta 7)

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Marina Fogdell, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi

Silja Hurskainen, projektipäällikkö (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Aino Leskinen, maisema-arkkitehti (maisemasuunnittelu), puhelin: 310 20825

aino.leskinen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri (teknistaloudelliset asiat ), puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.09.2019 § 53

HEL 2013-013706 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12591 pohjakartan kaupunginosissa 16 Ruskeasuo, 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12591
Kaupunginosat: 16 Ruskeasuo, 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 13/2019
Pohjakartta valmistunut: 25.3.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 13.02.2019 § 13

HEL 2013-013706 T 10 03 03

 

Arkkitehti Marina Fogdell esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 18.11.2015.

Nimistötoimikunta päätti esittää, että suunnittelualueesta voidaan käyttää nimeä

 

Huopalahdenportti–Hoplaxporten

(suunnittelualue)

Perustelu: Liitynnäinen, Pikku Huopalahden (Lillhoplax) osa-alueen ja Pikku Huopalahden (Lilla Hoplaxviken) merenlahden mukaan. Jo 1400-luvun kirjallisista lähteistä tunnetun Huopalahti-nimen alkuperäinen muoto lienee ollut Haapalaksi eli Haapalahti.

 

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että nimistötoimikunnan 18.11.2015 esittämän nimen Kurjenmiekanportti–Svärdsliljeporten tilalle valitaan suunnitteluratkaisusta riippuen jompikumpi seuraavista nimistä:

Kurjenmiekanaukio–Svärdsliljeplatsen

(aukio)

Perustelu: Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan.

tai

Kurjenmiekanpuisto–Svärdsliljeparken

(puisto)

Perustelu: Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.03.2016 § 82

HEL 2013-013706 T 10 03 03

Ksv 4163_1, karttaruudut 676494 ja 677494

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä 8.3.2016 päivätyn Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.

        Asemakaavan muutosluonnos koskee 16. kaupungin-osan (Ruskeasuo) korttelin 16742 tontteja 2, 7 ja 8 sekä siihen liittyviä katu-, puisto- ja suojaviheralueita (muodostuvat uudet korttelit 16749, 16750, 16751, 16752, 16753 ja 16754).

Samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Anu Kuutti, projektipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi

Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi

Tuomas Eskola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Jarkko Nyman, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 18.11.2015 § 49

HEL 2013-013706 T 10 03 03

 

Nimistötoimikunta keskusteli edelleen Pikku Huopalahden pohjoisosan nimistöstä ja päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Askaistenpolku–Villnässtigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet); käytössä olevaa nimeä jatketaan uudelle kaava-alueelle;

Haaganpuronlehto–Hagabäckslunden (viheralue)
Perustelu: Liitynnäinen, Haaganpuron mukaan;

Haaganpuronpolku–Hagabäcksstigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Liitynnäinen, Haaganpuron mukaan;

Halikonkuja–Halikkogränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet);

Kaarinankatu–S:t Karinsgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet);

Kaarinantori–S:t Karinstorget (tori)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet), liitynnäinen, Kaarinankadun mukaan;

Kurjenmiekankuja–Svärdsliljegränden (katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Kurjenmiekanportin mukaan;

Kurjenmiekanportti–Svärdsliljeporten (aukio)
Perustelu: Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan;

Perttelinpolku–S:t Bertilsstigen (jalankulkuyhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet), liitynnäinen, Perttelinpuiston mukaan;

Perttelinpuisto–S:t Bertilsparken (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet);

ja

Punamäenlehto–Rödbackalunden (puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Punamäenpolun ja Punamäenrinteen mukaan ja vanhan huvila-alueen nimen Punamäki–Rödbacka mukaan.

Nimistötoimikunta on esittänyt Mätäpuron (Rutibäcken) nimen muuttamista Haaganpuroksi (Hagabäcken) 8.6.2011. Nimenmuutosesitys koskee Oulunkylän, Haagan ja Ruskeasuon kaupunginosissa kulkevaa Mätäpuron uomaa. Nimistötoimikunta esittää asemakaavaosastolle, että Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavoituksen yhteydessä nimi Haaganpuro–Hagabäcken merkitään asemakaavaan Mätäpuron nimen tilalle, ja lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuutta, että Haaganpuron nimi tulisi käyttöön koko uoman nimenä Helsingin kaupungin virallisilla kartoilla.

14.10.2015 Pöydälle

16.09.2015 Pöydälle

19.08.2015 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 25.6.2015

HEL 2013-013706 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavaluonnoksesta 26.6.2015 mennessä.

Pikku Huopalahden pohjoisosaa suunnitellaan muutettavaksi pääasiassa asumiskäyttöön. Nykyiset rakennukset puretaan ja tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Rakennusten kivijalkaan halutaan myös tiloja alueelle sopiville palveluille ja liiketoiminnalle. Kaavaluonnoksen mukaan uusia asukkaita tulisi alueelle noin 2000.

Istutettavien puiden ja puurivien tulee olla ohjeellisia ja sijainniltaan likimääräisiä.

Kaava-alueelle tulee uusi katu, katuliittymä Mannerheimintieltä sekä pyöräily- ja jalankulkuväyliä. Lisäksi on odotettavissa yleisten alueiden (VP, LPA, aukiot ja puistot) hoito- ja ylläpitokustannuksia. Muilta osin hanke vastaa tarvittavista kustannuksista.

Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä ovat lisätiedonantajat.

10.12.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.5.2015

HEL 2013-013706 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.5.2015

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Ruskeasuon (16.KO) Pikku-Huopalahden pohjoisosan asemakaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Pikku Huopalahden pohjoisosaa suunnitellaan muutettavaksi pääasiassa asumiskäyttöön. Nykyiset rakennukset, oikeuslääketieteen laitos ja hammaslääketieteen laitos, puretaan ja tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Rakennushistoriallisen selvityksen ja rakennuksien käyttötarkoituksien muutoksen selvittämisen jälkeen Museoviraston 25.9.2014 antaman lausunnon mukaan purkamiselle ei ole estettä.

Kaavaluonnoksessa rakentamisen tehokkuutta ja tiiviyttä lisätään. Uusia asukkaita tulisi alueelle noin 2 000. Uutta asuinrakentamista on suunnitteilla noin 100 000 kerrosalaneliömetriä (km²). Lisäksi erilaisille palveluille ja liiketoiminnalle varataan noin 8 000 km². Alueelle kaavaillaan lisäksi päivittäistavarakauppaa, pieniä kivijalkaliikkeitä ja päiväkotia.

Alueen maanomistajat teettivät yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa kolme erillistä maankäytön suunnitelmaa kolmella eri arkkitehtitoimistolla. Lisäksi tarkasteluun otettiin Urban Helsinki ryhmän itsenäisesti tuottama ehdotus. Asemakaavaluonnoksen ja keskustelun pohjaksi laadittua viitesuunnitelmaa on kehitetty pääosin Serum Arkkitehtien ehdotuksen pohjalta. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan ehdotuksen mielenkiintoisen ja muuntelukelpoisen rakenteen lisäksi syy valintaan oli mm. suurina säilyvät korttelipihat sekä maastonmuotoja hyödyntävä ehdotus, joka antaa mahdollisuudet säilyttää jossain määrin olemassa olevaa ympäristöä.

Kaavamuutosalueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) suojelema ensimmäisen maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen rakentamisen alkuvaiheen vuoteen 1914 sijoittuva tukikohta (tukikohta 1914/19, Ruskeasuo). Se muodostuu kolmesta maasta, kivestä ja hiekasta tehdyistä vallista eri puolilla aluetta ja tielinjasta alueen eteläosassa. Museovirasto tarkkuusinventoi linnoitteet kesällä 2014 maanomistajien toimeksiannosta.

Kaavaluonnoksen perusteella mahdollisuudet linnoituslaitteiden säilyttämisille ovat melko vähäiset. 7.5.2015 pidetyssä Museoviraston, kaupunginmuseon, kaupunkisuunnitteluviraston ja maanomistajan edustajan Saraco Oy välisessä kokouksessa Museoviraston edustajat ilmoittivat että muinaisjäännösten poistaminen on mahdollista riittävien tutkimusten jälkeen. Tutkimukset on tehtävä mahdollisimman pian ennen kaavaehdotuksen laatimista. Mahdollisuuksien puitteissa kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii tiettyjen osien säilyttämistä ja niiden esilletuomista raivauksin ja opastein. Kyseiset säilyvät rakenteet tulee merkitä asemakaavaan sm -merkinnöin ja tuhoutuvilta rakenteiden osilta Museovirasto poistaa muinaisjäännöksen rauhoituksen, jonka jälkeen niihin kajoaminen on mahdollista.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava asemakaavaluonnoksesta.

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Opetusvirasto 8.1.2014

HEL 2013-013706 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Mannerheimintien ja Vihdintien kulmaukseen Pikku-Huopalahden pohjoisosaan. 5,5 hehtaarin tontilla olevat Helsingin yliopiston hammaslääketieteenlaitoksen ja oikeuslääketieteenlaitoksen rakennukset on tarkoitus purkaa ja alue rakentaa kokonaan uudelleen mahdollisuuksien mukaan asuinkäyttöön.

Uusia asukkaita tulee arviolta 1500-2500.

Alue kuuluu Pikku-Huopalahden ala-asteen ja Meilahden yläasteen oppilaaksiottoalueisiin. Reijolan alueella oppilasennuste on kasvava. Alueella on jo nähtävissä tilanahtautta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan ksv ja tarvittaessa muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. kaupunkikuvaan, liikenteen toimivuuteen, palvelurakenteeseen ja toimitilatarjontaan kaavan valmistelun yhteydessä.

Opetusvirasto toteaa, että kaavan valmistelun yhteydessä on varmistettava yhdessä opetustoimen kanssa opetustilojen riittävyys alueella.

Lisätiedot

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 10.12.2013

HEL 2013-013706 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Mannerheimintien ja Vihdintien kulmaukseen Pikku Huopalahden pohjoisosaan. 5,5 hehtaarin tontilla olevat yliopiston rakennukset on tarkoitus purkaa. Tilalle suunnitellaan asuinkerrostaloja sekä Vihdintien ja Mannerheimintien varteen todennäköisesti toimisto- ja liiketilaa.

Mielipiteet suunnittelu lähtökohdista on pyydetty toimittamaan viimeistään 16.12.2013.

Kiinteistön omistajien - Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen valtio edustajanaan Senaattikiinteistöt - mukaan yliopistokäyttö kiinteistössä on päättymässä vuonna 2017. Helsingin Yliopiston oikeuslääketieteen ja hammaslääketieteen klinikoiden käyttöön rakennetuille rakennuksille ei ole tiedossa soveltuvaa muuta käyttö, ja klinikkarakennukset on tarkoitus purkaa.

Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvirasto esittää seuraavaa.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolla on kiinteistössä seuraavia toimintoja: Ruskeasuon hammashoitola, Mannerheimintien hammashoitola, Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikkö sekä Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikka.

Sosiaali- ja terveysvirasto edellyttää, että kaavamuutoksen aikataulusta tiedotetaan säännöllisesti, jotta virasto voi suunnitella kiinteistössä sijaitsevien toimintojensa sijoittamista muualle riittävän ajoissa ennen rakennusten purkamista.

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566