Helsingfors stad

Protokoll

1/2022

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/15

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om ett maritimt evenemangscenter i Helsingfors

HEL 2021-005589 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Minttu Perttula, projektchef, telefon: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mauri Venemies och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att det vid ett strandområde i Helsingfors byggs en lätt tillgänglig plats som lämpar sig för olika maritima evenemang där man kan ordna t.ex. fiskeevenemang för barn, paddlingsevenemang och fisketävlingar för vuxna. På evenemangsområdet ska byggas även infrastruktur som behövs för att ordna evenemang, såsom bryggor, möjlighet till elförsörjning, vattenposter och en plats för fiskbehandling.

I Helsingfors maritima strategi konstateras att Helsingfors stad främjar maritima evenemang. I den maritima strategin lyfts fram Helsingforsbiennalen och samarbete med båtklubbar. Den första Helsingforsbiennalen genomfördes sommaren 2021 på Skanslandet och fastlandet och den hade cirka tvåhundratusen besökare. I Helsingfors stadsstrategi nämns att biennalen ordnas även år 2023 och 2025. Helsingfors stad kommer också att stå värd för evenemanget Tall Ships Races år 2024. Utöver de här evenemangen finns mycket evenemangsverksamhet vid Helsingfors strandlinje och strandområdena i närheten. Evenemangen i områdena ordnas av Helsingfors stad samt olika organisationer, företagare och invånare. Utgångspunkten för Helsingfors evenemangsverksamhet är att Helsingfors bygger på en social kultur i olika stadsdelar och evenemang spelar en stor roll i att skapa vitalitet, livfullhet, överraskningar och dragningskraft.

Helsingfors exceptionellt långa och fungerande strandlinje är redan nu i flitig användning för både professionella anordnares evenemang och evenemangsställen samt stadsinvånarnas sociala verksamhet. Med tanke på evenemangverksamheten vore det bäst att reda ut de befintliga ställena och kombinera evenemangsverksamheten med dem.

Som en del av Helsingfors maritima strategi kartlade staden potentiella nya ställen för tjänster vid längs med stranden. Kartläggningen svarar på behovet att producera tydlig information om verksamhet på stadens strandområden för dem som är intresserade av det, och att göra det lättare att planera olika verksamheter.  Arbetet har publicerats på Helsingfors karttjänst och den beskriver den befintliga och planerade infrastrukturen, eventuella funktioner, tillgänglighet samt bl.a. bryggstrukturer som finns på platsen.

I fråga om fiskeevenemang är det möjligt att intensifiera samarbetet med sportfiskeklubbar, bl.a.  i Nordsjö fungerar en aktiv sportfiskeförening på stadens arrendeområde. Den årliga Strömmingsmarknaden på Salutorget introducerar fiskerikulturen direkt i stadens hjärta och under de senaste åren har Strömmingsmarknaden utöver försäljning av fiskprodukter betonat evenemangsverksamhet i anslutning till skyddet av Östersjön och att delta i skyddet.

För att främja paddling som hobby har staden utvecklat idéer med Finlands Paddling och Roddförbund, paddlingsföreningar och företagare som erbjuder paddlingsmöjligheter. En utredning bl.a. om att bilda ett nätverk av ställen som hyr ut vattensportredskap i Helsingfors är på gång. Det viktigaste i att erbjuda paddlingsmöjligheter är ändå att säkerställa att kunder tryggt kan använda redskap, och de bästa kunskaperna i detta har företagare, organisationer och föreningar i branschen.

Helsingfors strandområden blir för tillfället och i framtiden föremål för ett tryck på att användas varför sådana områden där man kan planera eller placera helt nya funktioner inte är många.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Minttu Perttula, projektchef, telefon: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 918

HEL 2021-005589 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566