Helsingfors stad

Protokoll

1/2022

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

19.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Användning av anslag som har reserverats i stadsstyrelsens dispositionsmedel för återhämtning efter covid-19-pandemin

HEL 2021-013311 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade överföra 45 miljoner euro från budgetmoment 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel till budgetmoment 5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster i budgeten för 2022 i syfte att avhjälpa vård- och serviceunderskottet i enlighet med social- och hälsovårdsnämndens förslag (21.12.2021 § 312).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I budgetmoment 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel har 70 miljoner euro reserverats för återhämtning efter coronapandemin, d.v.s. för återuppbyggnadsändamål förorsakade av pandemin för år 2022 och 2023. Anslaget anvisas fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn samt social- och hälsovårdssektorn i enlighet med separata dispositionsplaner. Från och med ingången av 2023 ordnar social- och hälsovårdstjänster med statlig finansiering varför anslaget för återhämtning efter coronapandemin överförs till budgetmomentet social- och hälsovårdstjänster och ska förbrukas under 2022. Fostrans- och utbildningssektorn samt kultur- och fritidssektorn gör ett förslag till överföring av det anslag som blir oförbrukat år 2022 till 2023. Sektorerna rapporterar om användning av anslagen för återhämtning efter coronapandemin tre gånger om året i samband med prognosen över budgetutfallet.

Anslaget på 45 miljoner euro som överförs till social- och hälsovårdssektorn riktas till att göra tjänsterna mer tillgängliga (bland annat hälsostationsverksamhet, munhälsovård, rådgivningsbyrån samt skol- och studerandehälsovård), för tjänster som främjar psykisk hälsa med låg tröskel samt de äldres dagverksamhetstjänster enligt följande:

        10,4 miljoner euro till familje- och socialtjänster

        23,8 miljoner euro till hälso- och missbrukartjänster

        6,0 miljoner euro till sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

        4,8 miljoner euro till sektorns förvaltning och gemensamma tjänster.

Stadsstyrelsen beslutade 10.1.2022, § 2, att från budgetmoment 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel för återuppbyggnadsändamål förorsakade av coronapandemin i budgeten för år 2022 rikta

        17 miljoner euro till fostrans- och utbildningssektorn i syfte att avhjälpa kunskaps- och välfärdsunderskottet bland barn och unga i enlighet med nämndens förslag (14.12.2021 § 388)

        8 miljoner euro till kultur- och fritidssektorn i syfte att stöda kultur- och evenemangsbranschen, avhjälpa välfärdsunderskottet bland barn och unga, stöda de äldres psykiska hälsa och rörlighet samt förstärka möjligheter till utomhusvistelse och motion i enlighet med nämndens förslag (21.12.2021 § 213).

Anslaget på 17 miljoner euro som anvisas fostrans- och utbildningssektorn riktas till att avhjälpa kunskaps- och välfärdsunderskottet bland barn och unga enligt följande:

        10,1 miljoner euro till undervisnings- och stödarrangemang enligt elevernas och studenternas behov

        4,0 miljoner euro till flerspråkiga handledare

        1,2 miljoner euro till att öka elev- och studerandevårdpersonal

        1,0 miljoner euro till att förstärka lärares kunskaper och personalens återhämtning (kompletterande utbildning, kostnader för vikarier, arbetshandledning och mentorskap)

        0,7 miljoner euro till eftermiddagsverksamhetens extra bidrag samt till lättnader i kundavgifter.

Anslaget på 8 miljoner euro som anvisas kultur- och fritidssektorn riktas till att stöda kultur- och evenemangsbranschen, avhjälpa bristerna i välfärd hos barn och unga, stöda de äldres psykiska hälsa och rörlighet samt förstärka möjligheter till utomhusvistelse och motion enligt följande:

        3,52 miljoner euro till att stöda kultur- och evenemangsbranschen, varav 1,85 miljoner euro riktas till bidrag

        3,4 miljoner euro till att avhjälpa bristerna i inlärning och välfärd hos barn och unga, varav 1,0 miljoner euro riktas till bidrag

        0,52 miljoner euro till att stöda de äldres psykiska hälsa och rörlighet 

        0,56 miljoner euro till att förstärka möjligheterna till utomhusvistelse och motion. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn

Kultur- och fritidssektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 2

HEL 2021-013311 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, kaupunginhallituksen käyttövarat, talousarviokohdalle 5 10 01 sosiaali- ja terveyspalvelut 45 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen (21.12.2021 § 312) mukaisesti hoito- ja palveluvelan korjaamiseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta määrärahasta

        17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lautakunnan esityksen (14.12.2021 § 388) mukaisesti lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen ja
 

        8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle lautakunnan esityksen (21.12.2021 § 213) mukaisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.12.2021 § 312

HEL 2021-013311 T 02 02 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunkistrategian mukaisen erillisen koronan toipumispaketin sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettavat määrärahat 45,0 miljoonaa euroa siirretään sosiaali- ja terveystoimeen sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 5 10 01. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sosiaali- ja terveystoimen koronan toipumispaketin määrärahojen kohdennukset liitteen 1. tulosbudjetin mukaisesti.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuutti sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä koronan toipumispaketin määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Käsittely

21.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän asian käsittelyyn.

14.12.2021 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 213

HEL 2021-013311 T 02 02 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalle 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta 70 miljoonan euron määrärahasta 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle käytettäväksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen. Koronamäärärahoista varataan yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi vuosina 2022 ja 2023 käytettäväksi vuosittain jaettaviin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin.

Määrärahan jakautuminen:

        Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen 3 520 000 euroa, josta avustuksiin 1 850 000 euroa

        Lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen 3 400 000 euroa, josta avustuksiin 1 000 000 euroa

        Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen 520 000 euroa

        Ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen 560 000 euroa

Käsittely

21.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään kappaleen yksi loppuun:

"Koronamäärärahoista varataan yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi vuosina 2022 ja 2023 käytettäväksi vuosittain jaettaviin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin."

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

14.12.2021 Pöydälle

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Reetta Sariola, suunnitteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.12.2021 § 388

HEL 2021-013311 T 02 02 02

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalle 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta 70 miljoonan euron määrärahasta 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle käytettäväksi lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen seuraavasti: 

- 10,1 miljoonaa euroa oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisiin opetus- ja tukijärjestelyihin
- 4,0 miljoonaa euroa monikielisiin ohjaajiin
- 1,2 miljoonaa euroa oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön lisäämiseen
- 1,0 miljoonaa euroa opettajien osaamisen vahvistamiseen ja henkilöstön palautumiseen (täydennyskoulutus, sijaiskustannukset, työnohjaus ja mentorointi)
- 0,7 miljoonaa euroa iltapäivätoiminnan lisäavustuksiin sekä asiakasmaksujen huojennuksiin.

Käsittely

14.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566