Helsingfors stad

Protokoll

22/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/1

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 383

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

        Maaret Castrén, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara

        Seija Muurinen, ersättare Laura Rissanen

        Alviina Alametsä, ersättare Sanna Vesikansa

        Maria Ohisalo, ersättare Nina Miettinen

        Emma Kari, ersättare Tuomas Tuomi-Nikunen

        Ozan Yanar, ersättare Johanna Sydänmaa

        Timo Harakka, ersättare Jukka Järvinen

        Erkki Tuomioja, ersättare Thomas Wallgren

        Joel Harkimo, ersättare Oona Hagman

        Mikael Jungner, ersättare Sanna-Leena Perunka

        Petra Malin, ersättare Ajak Majok

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566