Helsingfors stad

Protokoll

22/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 386

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning och val av medlem i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

HEL 2021-013382 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att Akseli Herlevis förtroendeuppdrag som ersättare i stadsfullmäktige och medlem i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion har upphört på grund av förlust av valbarhet.

Stadsfullmäktige valde Pertti Sivonen till medlem i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion för den återstående mandattiden.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Pertti Sivonen till ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion på förslag av ledamoten Maarit Vierunen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Sanna Selkiaho, förvaltningsplanerare, telefon: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus 24.11.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar att Akseli Herlevis förtroendeuppdrag som ersättare i stadsfullmäktige och medlem i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion har upphört på grund av förlust av valbarhet.

Stadsfullmäktige väljer _________ till medlem i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion för den återstående mandattiden.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 (§ 243) Akseli Herlevi (Saml.) till medlem i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion. Han har 24.11.2021 meddelat att hans hemkommun ändras.

Enligt 78 § i kommunallagen (410/2015) gäller att om en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som utsett honom eller henne konstatera att förtroendeuppdraget har upphört. Beslutet verkställs omedelbart.

Enligt 17 § i kommunallagen väljs till ersättare för fullmäktigeledamöterna av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. Antalet ersättare förblir således inte fulltaligt.

Enligt 93 § i vallagen (714/1998) ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Sanna Selkiaho, förvaltningsplanerare, telefon: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus 24.11.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 890

HEL 2021-013382 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa Akseli Herlevin luottamustoimien varavaltuutettuna ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsee _________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566