Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/2

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 384

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Anniina Iskanius ja Ville Jalovaara sekä varalle Outi Alanko-Kahiluoto ja Tuomas Nevanlinna.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Anniina Iskanius ja Ville Jalovaara sekä varalle Outi Alanko-Kahiluoto ja Tuomas Nevanlinna.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566