Helsingfors stad

Protokoll

22/2021

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/23

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 405

Den av ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin väckta motionen om bättre arbetsmiljö för barnmorskor

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter en utredning om möjligheten för social- och hälsovårdsnämnden att i praktiken följa med hur de åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och -villkoren för HUS barnmorskor framskrider. (Silja Borgarsdóttir Sandelin)

 

Behandling

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin understödd av ledamoten Eva Biaudet föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter en utredning om möjligheten för social- och hälsovårdsnämnden att i praktiken följa med hur de åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och -villkoren för HUS barnmorskor framskrider.

 

Ledamoten Sinikka Vepsä föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter en utredning om det är möjligt att Helsingfors som HUS största ägarkommun fäster vikt vid att kommuninvånarna har tillgång till specialiserad sjukvård av hög standard med professionell personal som mår bra. Helsingfors och Helsingfors representanter bör i HUS ekonomiska beslutsfattande ägna uppmärksamhet åt personalens välmående en lönenivå som är mer konkurrenskraftig än den nuvarande.

 

Ordföranden konstaterade att hemställningsklämmen inte hänför sig till ärendet som behandlas, och den togs därför inte upp till behandling.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

18 omröstningen

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 75
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Blanka: 8
Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Marko Kettunen, Laura Korpinen, Otto Meri, Mika Raatikainen, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara

Frånvarande: 2
Jussi Halla-aho, Sanna-Leena Perunka

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite

2

HUSin lausunto 9.8.2021_ (1)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin och 15 övriga ledamöter föreslår i sin motion att åtgärder vidtas för att förbättra barnmorskornas arbetsmiljö och upphöra med kedjor av tidsbundna avtal.

Barnmorskorna arbetar i sjukhusen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Enligt HNS utlåtande har barnmorskornas oro tagits på stort allvar och utmaningarna i situationen har identifierats. De korrigerande åtgärder som har företagits är bland annat att skapa en lägesbild av i vilken utsträckning förlossningssalar används, öka antalet arbetstillfällen grunda en intern pool av vikarier och att utöka antalet ordinarie semestervikarier.

I reformen av social- och hälsovården stärks det rollen för den som ordnar servicen och  styrning av serviceproduktion utvecklas. Ärenden som berör personalens välfärd kommer i fortsättningen beaktas i stor utsträckning.

Social- och hälsovårdsnämnden samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena. Förbättrandet av hur de anställda vid Kvinnokliniken mår och trivs i arbetet har en betydelse både för personalen och tjänsternas kvalitet. Helsingfors följer där noggrant hur HUS:s utvecklingsåtgärder avancerar och verkar.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite

2

HUSin lausunto 9.8.2021_ (1)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 24.11.2021 § 379

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 821

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

08.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluiden neljännen kappaleen loppuun:
Naistenklinikan henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden parantamisella on merkitystä sekä henkilökunnalle että palveluiden laatuun. Helsinki seuraa siksi tarkasti, miten HUS:in kehittämistoimenpiteet etenevät ja vaikuttavat.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.10.2021 § 240

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Silja Sandelin Borgasdottirin ja 15 muun valtuutetun kätilöiden työympäristöä koskevaan aloitteeseen:

”Aloitteessa edellytetään Helsingin kaupungin ja HUSin Helsingin edustajien ryhtyvän toimiin HUSin toimintatapojen ja kätilöiden työympäristön parantamiseksi sekä työsuhteiden vuosikautisten ketjuttamisen lopettamiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa esille nostettu kätilöiden työskentely tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa ja muun muassa henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat ovat kätilöiden osalta työnantajan eli HUSin vastuulla.

HUSin aloitteeseen antaman lausunnon mukaan tunnistettujen haasteiden perusteella on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.

Helsingin kaupunki on kehittämässä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistoimintaa osana tulevaa sote-uudistusta. Järjestäjäroolia tullaan vahvistamaan ja lisäksi palvelutuotannon ohjausta kehitetään. Palvelutuotannon ohjauksessa kiinnitetään laaja-alaisemmin huomiota muun muassa henkilöstön työhyvinvointiin liittyviin asioihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työympäristöllä ja työskentelyolosuhteilla on merkittävä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja.”

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Annamari Rinne, työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 310 24044

annamari.rinne(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566