Helsingfors stad

Protokoll

22/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/29

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 411

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Budgetmotioner

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en lek- och spelplats till Botbyåsen
 

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om renovering av fasaden på Auringonpilkun koulu

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Hilkka Ahde m.fl. om screening för bröstcancer fram till 74 års ålder
 

        Motion av ledamoten Laura Korpinen m.fl. om öppnande av en startbana på Malms flygplats för luftfartsverksamhet
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om fysioterapeuter till skolor

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om lugnande av parkeringsområdet vid Nordsjö gårds idrottspark
 

        Motion av ledamoten Hilkka Ahde m.fl. om avgiftsfria läkarbesök inom hemvården

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

 

 

FI02012566