Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 383

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Maaret Castrén, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara

        Seija Muurinen, tilalle Laura Rissanen

        Alviina Alametsä, tilalle Sanna Vesikansa

        Maria Ohisalo, tilalle Nina Miettinen

        Emma Kari, tilalle Tuomas Tuomi-Nikunen

        Ozan Yanar, tilalle Johanna Sydänmaa

        Timo Harakka, tilalle Jukka Järvinen

        Erkki Tuomioja, tilalle Thomas Wallgren

        Joel Harkimo, tilalle Oona Hagman

        Mikael Jungner, tilalle Sanna-Leena Perunka

        Petra Malin, tilalle Ajak Majok

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566