Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/29

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 411

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite Vartioharjun leikki- ja pelipaikasta
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite Auringonpilkun koulun ulkoasun kunnostamisesta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Hilkka Ahteen ym. aloite rintasyövän seulonnan jatkamisesta ikävuoteen 74 asti
 

        valtuutettu Laura Korpisen ym. aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite fysioiterapeuteista kouluille

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite Vuosaaren kartanon urheilupuiston pysäköintialueen yöllisestä rauhoittamisesta
 

        valtuutettu Hilkka Ahteen ym. aloite kotihoidon lääkärikäyntien maksuttomuudesta

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

 

 

FI02012566