Helsingfors stad

Protokoll

22/2021

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

08.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 391

Arrendeprinciper för ett obrutet område (Gloet, Kajsaniemiparken)

HEL 2021-006386 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för ett obrutet område på cirka 2 242 m² i enlighet med bilaga 1, som ligger i parkområdet 91-2-9903-10 i 2 stadsdelen (Gloet) enligt följande:

        arrendetiden utgår 31.12.2071

        årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 49,27 euro per kvadratmeter våningsyta, vilket i prisnivån för januari 2021 (index 1987) motsvarar 979 euro/m² vy

        i övrigt gäller villkoren i det nuvarande arrendeavtalet i bilaga 2.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Liite 1 vuokra-aluekartta Kaisaniemi

2

Liite 2_26187

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Arrendetagaren

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det gällande arrendeavtalet

Området är utarrenderat till Tee- ja Kahvihuone Helmi Oy för tiden 1.4.2021–31.3.2051 för café-/restaurangverksamhet genom beslut av chefen för tomtenheten vid stadsmiljösektorn 11.3.2021 (§ 21). Det obrutna området omfattar cirka 2 242 m² och ligger i Kajsaniemiparken.

Enligt det gällande arrendeavtalet förlängs arrendetiden till slutet av år 2071 om stadsfullmäktige senare fastställer arrendeprinciper för det obrutna området till 31.12.2071. Det behövs en tillräckligt lång arrendetid på grund av renoveringen av den skyddade byggnaden, som medför ansenliga kostnader.

Detaljplan och byggnaden i området

Arrendeområdet tas i detaljplan nr 11808 upp som parkområde (Vp/s, Kajsaniemiparken) och på tomten har anvisats en byggnadsyta för en restaurangbyggnad (Ka1). På arrendeområdet finns en arkitektoniskt, kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt värdefull restaurangbyggnad (Restaurang Kajsaniemi) på cirka 726 m² vy, som enligt planen ska skyddas med beteckningen sr-1. Byggnaden är i dåligt skick och kräver betydande reparationer.

Helsingfors stad har sålt byggnaden till Tee- ja Kahvihuone Helmi Oy genom ett beslut av chefen för tomtenheten 11.3.2021 (§ 22). Köparen renoverar lokalen för café-/restaurangverksamhet.

Arrendeprinciper

Arrendetiden är ca 50 år, så att arrendeavtalet gäller till 31.12.2071.

Årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 49,27 euro per kvadratmeter våningsyta. I prisnivån 1/2021 (index 1987) är priset per kvadratmeter våningsyta på det outbrutna området 979 euro.

Årsarrendet för det obrutna området grundar sig på kapitalvärdet (979 euro/m² vy), den nyttjade byggrätten (en restaurangbyggnad, 726 m² vy) och en årsavkastning på fem procent enligt stadsfullmäktiges beslut (1.10.1980, ärende nr 18). Årsarrendet är för tillfället cirka 35 538 euro.

Årsarrendet är marknadsmässigt. Ett värderingsutlåtande om årsarrendet har begärts av en utomstående expert. Utlåtandet ingår i det bifogade materialet.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Liite 1 vuokra-aluekartta Kaisaniemi

2

Liite 2_26187

Bilagematerial

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Arrendetagaren

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljösektorn

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 892

HEL 2021-006386 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa liitteen 1 mukaiselle, noin 2 242 m²:n suuruiselle Helsingin kaupungin 2. kaupunginosassa (Kluuvi) puistoalueella 91-2-9903-10 sijaitsevalle määräalalle vuokrausperiaatteet seuraavasti:

        vuokra-aika on 31.12.2071 saakka

        määräalan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 49,27 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa tammikuun 2021 indeksin pisteluvun 1987 mukaista 979 euroa/k-m²

        muutoin noudatetaan liitteenä 2 olevan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen ehtoja.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 559

HEL 2021-006386 T 10 01 01 02

Kaisaniemenranta 6

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamista karttaliitteen 1 mukaiselle, noin 2 242 m²:n suuruiselle määräalalle Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi) puistoalueesta 91-2-9903-10 seuraavin ehdoin:

- Määräalan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 49,27 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa tammikuun 2021 indeksin pisteluvun 1987 mukaista 979 euroa/k-m².

- Vuokra-aika on 31.12.2071 saakka.

- Muutoin noudatetaan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen (liite 2) ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus tiimipäällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

L1102-9

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566