Helsingfors stad

Protokoll

21/2021

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 362

Den av Feministiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om utarbetandet av en antirasistisk strategi för Helsingfors

HEL 2021-007396 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av Feministiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten Mikko Paunio föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning utgående från att:

Följande meningar avlägsnas: "Helsingfors förbinder sig till att genomföra antirasistisk verksamhet enligt det ovan beskrivna och i enlighet med målen i stadsstrategin. Behovet av en separat antirasistisk strategi bedöms i förhållande till rapporteringen av likabehandlingsplanen ”De mänskliga rättigheternas Helsingfors."

De ersätts som följer: "Det finns således inget behov för en separat antirasistisk strategi eller verksamhetsplan".

6 Omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning enligt följande: Följande meningar avlägsnas: "Helsingfors förbinder sig till att genomföra antirasistisk verksamhet enligt det ovan beskrivna och i enlighet med målen i stadsstrategin. Behovet av en separat antirasistisk strategi bedöms i förhållande till rapporteringen av likabehandlingsplanen ”De mänskliga rättigheternas Helsingfors." De ersätts som följer: "Det finns således inget behov för en separat antirasistisk strategi eller verksamhetsplan".

Ja-röster: 66
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Eeva Kärkkäinen, Noora Laak, Heimo Laaksonen, Anna Lemström, Minna Lindgren, Ajak Majok, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Feniks Willamo

Nej-röster: 15
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Seida Sohrabi

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Timo Harakka, Sanna-Leena Perunka, Mirita Saxberg

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Seida Sohrabi understödd av ledamoten Dani Niskanen föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning enligt följande:

Helsingfors stadsfullmäktige beslutar att Helsingfors utreder möjligheten att utarbeta en strategi mot rasism, inte en antirasistisk strategi. Likabehandling och likställdhet ska främjas i Helsingfors. Det främjas dock inte genom antirasism, som är ett laddat begrepp. Antirasism är ett partiskt värde som diskriminerar och gör andra till offer. Antirasism främjar inte rättvisa eller goda etniska relationer, utan det är en del av den diskriminerande woke-kulturen och en ideologi som kallas för intersektionell feminism. Det är kränkande att kalla människor rasifierade. Människan representerar sin egen enda ras vid namnet homo sapiens.

Helsingfors stad ska också i fortsättningen främja likabehandling, lika möjligheter och rättvisa. Det uppnås genom ökad förståelse, respekt och icke-diskriminering. Allt det som skapar mera gott än ont. I det feministiska partiets motion finns mycket gott, som jag instämmer med. Det största problemet är dock orden antirasism och rasifierad. Rasism kan inte motarbetas med tvång, dvs. genom att ålägga åtgärder och skuldbelägga vissa etniska grupper. Ett sådant krav är som att skjuta sig själv i foten, då det uttryckligen ökar rasismen.

Stadens organ ska inte vidta åtgärder för att främja antirasism med stöd av motionen.

7 Omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Helsingfors stadsfullmäktige beslutar att Helsingfors utreder möjligheten att utarbeta en strategi mot rasism, inte en antirasistisk strategi. Likabehandling och likställdhet ska främjas i Helsingfors. Det främjas dock inte genom antirasism, som är ett laddat begrepp. Antirasism är ett partiskt värde som diskriminerar och gör andra till offer. Antirasism främjar inte rättvisa eller goda etniska relationer, utan det är en del av den diskriminerande woke-kulturen och en ideologi som kallas för intersektionell feminism. Det är kränkande att kalla människor rasifierade. Människan representerar sin egen enda ras vid namnet homo sapiens. Helsingfors stad ska också i fortsättningen främja likabehandling, lika möjligheter och rättvisa. Det uppnås genom ökad förståelse, respekt och icke-diskriminering. Allt det som skapar mera gott än ont. I det feministiska partiets motion finns mycket gott, som jag instämmer med. Det största problemet är dock orden antirasism och rasifierad. Rasism kan inte motarbetas med tvång, dvs. genom att ålägga åtgärder och skuldbelägga vissa etniska grupper. Ett sådant krav är som att skjuta sig själv i foten, då det uttryckligen ökar rasismen. Stadens organ ska inte vidta åtgärder för att främjar antirasism med stöd av motionen.

Ja-röster: 62
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Eeva Kärkkäinen, Noora Laak, Anna Lemström, Minna Lindgren, Ajak Majok, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Feniks Willamo

Nej-röster: 13
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Seida Sohrabi

Blanka: 6
Maaret Castrén, Marko Kettunen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Sari Sarkomaa, Maarit Vierunen

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Oona Hagman, Timo Harakka, Sanna-Leena Perunka

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Feministisen puolueen ryhmäaloite 16.06.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Feministiska partiets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion att Helsingfors utarbetar en antirasistisk strategi och handlingsplan.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.

I 5 § i diskrimineringslagen föreskrivs det om myndigheternas skyldighet att främja likabehandling. Myndigheterna ska bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling. De främjande åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av myndighetens verksamhetsmiljö, resurser och övriga omständigheter. Myndigheten ska också ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling.

Stadsfullmäktige har 13.10.2021 godkänt stadsstrategin ”Läge för tillväxt” för fullmäktigeperioden 2021-2025. Strategin ställer upp mål för hela stadsorganisationen för att främja välfärd hos invånare och förebygga negativa fenomen, såsom fattigdom, brottslighet samt segregation.

I enlighet med strategin har Helsingfors förbundit sig till att främja likabehandling, jämlikhet och mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Helsingfors satsar i sitt servicearbete på att bemöta alla slags människor. Helsingfors utbildar social- och hälsovårdspersonal, undervisningspersonal och andra som arbetar med barnfamiljer att bemöta olika slags familjer ännu mer sensitivt och bland annat att identifiera och ingripa i rasism.

Stadsstyrelsen har 30.8.2021 tillsatt en jämställdhets- och likabehandlingskommitté, vars uppgift är bland annat att i Helsingfors stads verksamhet och tjänster främja likabehandling, följa upp och utvärdera hur dessa förverkligas samt förebygga och undanröja diskriminering i enlighet med de grunder för diskriminering som definieras i diskrimineringslagen.

9.3.2020 godkände stadsstyrelsen likabehandlingsplanen för Helsingfors stads tjänster ”De mänskliga rättigheternas Helsingfors”. Genomförandet av planen ska följas upp och rapporteras till stadsstyrelsen.

Förebyggande av rasism och dess negativa följder har en stor roll i stadsstrategin, i planeringen av stadens tjänster samt i anvisningarna för personalen. Helsingfors förbinder sig till att genomföra antirasistisk verksamhet enligt det ovan beskrivna och i enlighet med målen i stadsstrategin. Behovet av en separat antirasistisk strategi bedöms i förhållande till rapporteringen av likabehandlingsplanen ”De mänskliga rättigheternas Helsingfors”.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Feministisen puolueen ryhmäaloite 16.06.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 850

HEL 2021-007396 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Feministisen puolueen ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

15.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Viimeinen lause: ”Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta.”

Korvataan lauseella: ”Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.”

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Viimeinen lause: ”Erilliselle antirasistiselle strategialle ja toimintasuunnitelmalle ei näin ole tarvetta.” Korvataan lauseella: ”Helsinki sitoutuu toteuttamaan antirasistista toimintaa edellä kuvatun sekä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Erillisen antirasistisen strategian tarpeellisuus arvioidaan suhteessa "Ihmisoikeuksien Helsinki" -yhdenvertaisuussuunnitelman raportointiin.”

Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 10 - 1 (tyhjiä 4).

08.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566