Helsingfors stad

Protokoll

21/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/1

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 351

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

        Mia Nygård-Peltola, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara

        Elina Valtonen, ersättare Heimo Laaksonen

        Alviina Alametsä, ersättare Nina Miettinen

        Maria Ohisalo, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula

        Atte Harjanne, ersättare Johanna Sydänmaa

        Shawn Huff, ersättare Hannu Oskala

        Ozan Yanar, ersättare Oula Silvennoinen

        Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen

        Pentti Arajärvi, ersättare Fardoos Helal

        Veronika Honkasalo, ersättare Ajak Majok

        Suldaan Said Ahmed, ersättare Laura Kolehmainen

        Petra Malin, ersättare Anna Lemström

        Minja Koskela, ersättare Noora Laak

        Tom Packalén, ersättare Mikko Paunio

        Laura Kolbe, ersättare Eeva Kärkkäinen

        Harry Harkimo, ersättare Sanna-Leena Perunka

        Joel Harkimo, ersättare Oona Hagman

        Jussi Halla-aho, ersättare Marko Kettunen

        Silja Borgarsdóttir Sandelin, ersättare Petrus Pennanen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

        Mai Kivelä

        Hannu Oskala

        Mirita Saxberg

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566