Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/2

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 352

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Elisa Gebhard ja Nora Grotenfelt sekä varalle valtuutetut Seija Muurinen ja Minna Lindgren.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Elisa Gebhard ja Nora Grotenfelt sekä varalle valtuutetut Seija Muurinen ja Minna Lindgren.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566