Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2021

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 357

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Suurmetsä, Jakomäki tontti 41216/6)

HEL 2021-007660 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) sijaitsevan asuntotontin (A) 41216/6 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrausperiaatteet

2

Sijaintikartta

3

Asemakaavakartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aluetta koskevat varauspäätökset

Kiinteistölautakunta on 28.1.2016, 27 § oikeuttanut kiinteistöviraston tilakeskuksen valmistelemaan Jakomäen keskiosan kehittämishankkeen toteutusta projektiallianssina.

Kaupunginhallitus on 2.5.2016, 427 § päättänyt varata alueen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2018 saakka mm. seuraavin ehdoin:

        varausalueelle toteutettavien asuntojen asuntojakauman tulee olla monipuolinen alueen markkinatilanne huomioiden

        varauksensaajan valitsee kiinteistölautakunta erillisellä päätöksellä samassa yhteydessä, kun Jakomäen keskiosan kehittämishanketta koskeva hankintapäätös tehdään

        varauksensaaja on velvollinen noudattamaan yleisiä varausehtoja.

Kiinteistölautakunta on 16.6.2016, 282 § päättänyt varata alueet yhteisesti NCC Oy:lle ja Optiplan Oy:lle 31.12.2018 saakka ehdolla, että varaus tulee voimaan vasta, kun Jakomäen keskiosan kehittämistä koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu.

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.9.2017, 121 § muuttanut varattuja alueita siten, että varausalue laajeni alkuperäisen varausalueen lisäksi päätöksen liitteestä ilmenevälle alueelle (varausalueeseen lisättiin kolmas kortteli).

Asuntotontit-tiimin päällikkö on 6.3.2018, 64 § hyväksynyt NCC Suomi Oy:n ja Optiplan Oy:n yhteistyökumppaneiksi Bonava Suomi Oy:n ja Avain Yhtiöt Oy:n. Yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa edellä mainittujen varauspäätösten sekä niitä tarkentavien päätösten ehtoja.

Tonttipäällikkö on tämän jälkeen jatkanut tontin 41216/6 varausta 31.12.2019 saakka entisin ehdoin 6.2.2019, 8 § sekä 13.12.2019, 95 § vuoden 2020 loppuun saakka.

Tonttipäällikkö päätti 3.2.2021, 5 § jatkaa vielä tontin varausta 31.12.2021 saakka seuraavasti:

        Tontin 41216/6 varauksensaaja on Avain Yhtiöt Oy (Y-tunnus 2308788-2, uusi varaustunnus A1141-842)

        Kohde tulee toteuttaa sääntelemättömänä vapaarahoitteisena ja/tai valtion tukemana lyhyen korkotuen (10 vuotta) ja/tai takauslainalla toteutettuna vuokra-asuntotuotantona.

Asemakaava ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto 29.8.2018, 223 § hyväksymän ja 24.10.2018 voimaan tulleen asemakaavan muutoksen nro 12495 ( ”Jakomäen sydän”) mukaan tontti 41216/6 kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen (A). Tontin rakennusoikeus on 4 000 k-m².

Ensimmäiseen kerrokseen saa rakentaa liike-, toimisto- tai työtiloja. Tontille on osoitettu (a) auton säilytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa autosuojia kerrosalan estämättä. Alueelle saa rakentaa varastotiloja sekä jätehuollon ja teknisen huollon tiloja.

Tontin pinta-ala on 5 338 m² ja osoite on Jakomäenpolku 8/ Somerikkopolku 6. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 24.3.2021.

Sijaintikartta on liitteenä 2. Ote asemakaavan muutoksesta on liitteenä 3.

Maaperätiedot

Tiedossa ei ole, että vuokra-alueella olisi aiemmin harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Tonttien maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä rakennuttajan toimesta asuntorakentamisen edellyttämään tasoon. Kaupunki korvaa rakennuttajalle maaperän puhdistamisesta aiheutuvat tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kulut. Puhdistamistoimenpiteiden ja kustannusjaon osalta noudatetaan kaupungin noudattamia vakiintuneita periaatteita.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu vyöhykehintamalli, joka on linjassa tontista 41216/6 pyydetyn puolueettoman arvioijan antaman arvionhinnan kanssa. Tällä tavoin on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Arviokirja on oheismateriaalissa.

Asuntotontin (A) 41216/6 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana vähintään 25 euroa. Tontin maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa noin 2,02 euroa/as-m²/kk.

Tontille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, - näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista esitetään perittävän asuntokerrosalaa vastaavaa maanvuokraa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei perittäisi maanvuokraa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 %, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2080.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrausperiaatteet

2

Sijaintikartta

3

Asemakaavakartta

Oheismateriaali

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 843

HEL 2021-007660 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) sijaitsevan asuntotontin (A) 41216/6 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 460

HEL 2021-007660 T 10 01 01 02

Jakomäenpolku 8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki vahvistaa Helsingin kaupungin 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) sijaitsevaan asemakaavan muutokseen nro 12495 merkityn asuntotontin (A) 41216/6 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566