Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/32

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 382

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle
 

        valtuutettu Jukka Järvisen ym. aloite ulkoliikuntapaikasta Akseli Toivosen kentälle Käpylään
 

        valtuutettu Coel Thomasin ym. aloite simultaanitulkkauksesta kaupunginvaltuustoon
 

        valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite Seurasaaren uimala-alueen saunahankkeen perumisesta
 

        valtuutettu Teija Makkosen ym. aloite jalkapallohallin rakentamisesta Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

 

 

FI02012566