Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 355

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

HEL 2021-012101 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitys on yhteensä 8 725 004 euroa.

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
määräraha talousarviossa 207 818 000 euroa
määrärahan ylitys 8 725 004 euroa

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviossa 2021 HSL-kuntayhtymän maksuosuuteen varauduttiin 205 675 000 eurolla. HSL:n hallituksen 27.10.2020 hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 mukaan Helsingin kaupungilta laskutettavan kuntaosuuden suuruus on 214 400 004 euroa. Ylitys 8 725 004 euroa on seurausta koronapandemian aiheuttamasta matkustajamäärien alenemisesta.

HSL:n hallituksen 5.10.2021 käsittelemän osavuosikatsauksen 2/2021 mukaan kuluvan vuoden kehitys on koronaviruspandemian vuoksi edelleen epävarmalla pohjalla. Pandemian romahduttamat matkustajamäärät eivät ole kuluvan vuoden aikana palautuneet talousarviossa asetettujen odotusten mukaisesti. Toimintakuluja on sopeutettu liikennöintisopimusten sallimissa puitteissa, samalla kuitenkin pyrkien säilyttämään liikenteen palvelutaso. Toisaalta erityisesti polttoaineiden ja muun energian hinnan nousu on kasvattanut liikennöinnin kustannuksia. Odotettavissa on, että matkustajamäärät ja myynti jäävät arvioitua alhaisemmaksi. Valtion HSL:lle myöntämän 69,3 miljoonan euron koronatuen ei ennakoida täysin kattavan syntyvää alijäämää. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 17,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 8 725 004 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kymp/hallinto- ja tukipalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 798

HEL 2021-012101 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitys on yhteensä 8 725 004 euroa.

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
määräraha talousarviossa 207 818 000 euroa
määrärahan ylitys 8 725 004 euroa

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566