Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 353

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2021-011885 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi Sami Niikon varavaltuutetun luottamustoimien päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 21.10.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sami Niikko (PS) on 21.10.2021 pyytänyt eroa kunnallisista luottamustehtävistä kotikunnan vaihtumisen perusteella 1.11.2021 lukien.

Kuntalain (410/2015) 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 21.10.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 842

HEL 2021-011885 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa Sami Niikon varavaltuutetun luottamustoimien päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 310 36067

sanna.selkiaho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566