Helsingfors stad

Protokoll

21/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/32

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 382

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om vertikal robotparkering
 

        Motion av ledamoten Jukka Järvinen m.fl. om en plats för utomhusidrott
 

        Motion av ledamoten Coel Thomas m.fl. om simultantolkning i stadsfullmäktige
 

        Motion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om slopande av bastuprojektet i Fölisöns badhusområde
 

        Motion av ledamoten Teija Makkonen m.fl. om en fotbollshall till Stapelstadens idrottspark

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

 

 

FI02012566