Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 351

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Mia Nygård-Peltola, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara

        Elina Valtonen, tilalle Heimo Laaksonen

        Alviina Alametsä, tilalle Nina Miettinen

        Maria Ohisalo, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula

        Atte Harjanne, tilalle Johanna Sydänmaa

        Shawn Huff, tilalle Hannu Oskala

        Ozan Yanar, tilale Oula Silvennoinen

        Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen

        Pentti Arajärvi, tilalle Fardoos Helal

        Veronika Honkasalo, tilalle Ajak Majok

        Suldaan Said Ahmed, tilalle Laura Kolehmainen

        Petra Malin, tilalle Anna Lemström

        Minja Koskela, tilalle Noora Laak

        Tom Packalén, tilalle Mikko Paunio

        Laura Kolbe, tilalle Eeva Kärkkäinen

        Harry Harkimo, tilalle Sanna-Leena Perunka

        Joel Harkimo, tilalle Oona Hagman

        Jussi Halla-aho, tilalle Marko Kettunen

        Silja Borgarsdottir Sandelin, tilalle Petrus Pennanen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

        Mai Kivelä

        Hannu Oskala

        Mirita Saxberg

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566