Helsingfors stad

Protokoll

20/2021

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/11

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 348

Den av ledamoten Perttu Hillman väckta motionen om ett sammanhängande strandstråk med informationstavlor på Drumsö

HEL 2021-005574 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att i planeringen av strandstråken freda vissa stråk endast för fotgängare och på motsvarande sätt bygga snabba banor för cykelåkare.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att i planeringen av strandstråken freda vissa stråk endast för fotgängare och på motsvarande sätt bygga snabba banor för cykelåkare.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 17
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Anniina Iskanius, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ilkka Taipale, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 4
Joel Harkimo, Laura Korpinen, Sami Muttilainen, Sanna-Leena Perunka

Blanka: 63
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Otto Meri

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 05.05.2021 Hillman Perttu Yhtenäinen rantaraitti ja opastus Lauttasaareen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Perttu Hillman och 31 övriga ledamöter föreslår i sin motion att gång- och cykellederna på Drumsös stränder som löper runt hela ön sammanslås till ett strandstråk. Vid stråket finns unikt skärgårdslandskap, betydande fornminnen och naturobjekt. För att man ska kunna hitta dem och bekanta sig med dem behövs skyltar och informationstavlor. Där stråket börjar behövs också en guidekarta över hela stråket och objekten.

Åtgärder som projektet förutsätter:

- skyltar som visar vägen till stråket runt Drumsö,
- informationstavlor, till stråkets startpunkter vid Björkholmens metrostation och intill Drumsö bro (kartan över hela stråket och dess objekten samt en länk till webbplatsen),
- bänkar och några rastplatser längs med stråket,
- skyltar med information om naturvärdena och de historiska objekten som ligger vid rutten,
- en vårdplan för växtligheten (ink. bekämpning av invasiva främmande arter),
- biltrafik och cykelåkning i området kan vid behov begränsas.

Inom de närmaste åren kommer man att ta fram skyltar för Helsingfors strandstråk. Det sker stegvis. Guidningen för stråket i innerstaden blev färdiga i fjol och det östra strandstråket förses med skyltar i år. Guidningsplaneringen för strandstråket som löper runt Drumsö står näst i tur och den byggs 2023. Vid Norra kajen förenas Drumsös strandstråk med stråket på Fölisöfjärden som byggs nästa år. Staden har för avsikt att beakta de ärenden som föreslås i motionen i planering av strandstråket.

Tyngdpunkten för guidningen ligger på stråkskyltar som markerar stråket i terrängen för både fotgängare och cyklister. Vid behov särskiljs guidningen för gång och cykelåkning till exempel vid sådana objekt där cykelåkning inte är lämpligt med tanke på terrängen eller där man vill freda strandstråket endast för gång. Utöver stråket beskrivs strandstråkets viktigaste tjänster och objekt i guidekartor. I samband med guidningsplaneringen kartläggs lämpliga platser för bänkar. I detta sammanhang är det möjligt att kartlägga ställen för grupper med bänkar och bord som lämpar sig som picknickplatser.

Byggandet av strandstråket på Västanfjärdsnäset har börjat. I kartskyltar vid båda ändorna av stråket beskrivs naturen och de historiska objekten på Västanfjärdsnäset. Dessutom uppmanas besökare att respektera lugnet för stuginvånarna i sommarstugeområdet. Dessutom nämns det att cyklar gärna ska lämnas i cykelställena. Åtgärder som har att göra med invasiva främmande arter pågår på Drumsö.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 05.05.2021 Hillman Perttu Yhtenäinen rantaraitti ja opastus Lauttasaareen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 773

HEL 2021-005574 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 24.08.2021 § 391

HEL 2021-005574 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin rantareitit opastetaan lähivuosina vaiheittain. Kantakaupungin reitin opastus on valmistunut viime vuonna ja tänä vuonna opastetaan Itäinen rantareitti. Lauttasaaren kiertävän nykyisen rantareitin opastussuunnittelu on alkamassa seuraavaksi ja opastus rakentuu vuonna 2023. Pohjoisrannalla Lauttasaaren reitti yhtyy ensi vuonna opastettavan Seurasaarenselän reitin kanssa. Aloitteessa ehdotetut ideat pyritään ottamaan Lauttasaaren rantareitin suunnittelussa huomioon.

Opastamisen painopisteenä ovat reittiopasteet, jotka merkitsevät kuljettavan reitin sekä kävelijöille että pyöräilijöille maastossa. Tarvittaessa kävelyn ja pyöräilyn opastus eriytetään esimerkiksi kohteissa, jonne pyöräily ei sovi maaston takia tai rantareitti halutaan rauhoittaa kävelylle. Reitin lisäksi rantareitin merkittävimmät palvelut ja kohteet on esitetty karttaopasteissa. Opastussuunnittelun yhteydessä kartoitetaan lisäksi soveltuvat paikat penkeille rantareitin varrella. Tässä yhteydessä voi olla myös mahdollista kartoittaa piknikpaikoiksi sopivien penkki-pöytäryhmien sijainteja.

Ensimmäisessä vaiheessa opastusprojekti keskittyy fyysisiin, maastoon sijoitettaviin opasteisiin. Opastusta kuitenkin kehitetään kaupungilla mm. Älykkään kaupunkiopastamisen projektissa ja tulevaisuudessa opastetut reitit on tavoitteena saada digitaaliseen muotoon verkkosivuille.

Helsingillä on yhteensä noin 130 kilometriä rantaviivaa ja se pyritään opastamaan seuraavina vuosina saman tasoisesti, painottaen tärkeimpiä kohteita. Erityishankkeina, kuten esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta, opasteiden lisäämistä voi olla mahdollista edistää; vuoden 2021 OmaStadi-kierroksella on mennyt syksyn äänestykseen ehdotus, jossa esitetään historiasta ja luonnosta kertovia opasteita Lauttasaareen.

Länsiulapanniemen rantareitin rakentaminen on jo alkamassa tänä vuonna ja reitin varrelle on suunniteltu penkkejä ja roskiksia. Reitin päihin tulevissa karttaopasteissa kerrotaan Länsiulapanniemen luonnosta ja historiallisista kohteista sekä kesämaja-alueen mökkiläisten rauhan kunnioittamisesta. Lisäksi opasteissa kerrotaan, että polkupyörät toivotaan jätettävän telineisiin.

Vieraslajeihin liittyviä toimenpiteitä on Lauttasaaressa käynnissä parhaillaan. Lauttasaaren ranta-alueet ovat mukana kaupungin hankkeessa ”Kurtturuusun torjunta eri menetelmillä Helsingin merenrannoilla ja saaristossa 2021-2023”. Hankkeelle on myönnetty valtion avustusta. Kurtturuusun Rosa rugosa -laji ja sen valkokukkainen muoto Rosa rugosa f. alba on luokiteltu kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi. Kurtturuusuja torjutaan rannoilta leikkaamalla, tarkoituksena näivettää kasvustot. Alasleikkaus tehdään kaksi kertaa kasvukauden aikana. Kaupunki järjestää myös torjuntatalkoita yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Stadin ammattiopiston kanssa. Käynnissä on myös tutkimushanke, jossa kokeillaan purppuranahakka-sieni-itiökäsittelyä alasleikattujen kasvustojen leikkauspintoihin. Lauttasaaren kokeilu kestää kolme kasvukautta, joiden jälkeen sen käyttökelpoisuutta kurtturuusun torjunnassa voidaan riittävän perusteellisesti arvioida. Helsingin kaupunki priorisoi kurtturuusun torjunnassa luonnonsuojelualueita, arvokkaita kasvikohteita ja ranta-alueita.

Lauttasaaressa on voimassa oleva luonnonhoitosuunnitelma (2012-21), jota tullaan päivittämään vuorollaan. Rajallisten resurssien vuoksi joudutaan kuitenkin priorisoimaan muualla Helsingissä olevia alueita, jotka ovat ensin päivittämisvuorossa. Vieraslajit sijaitsevat usein pihoilla, kaduilla ja teillä tai yleisillä alueilla kuten puistoissa, joita luonnonhoitosuunnitelma ei kata. Vieraslajien torjumiseksi Lauttasaaressa onkin otettu muut keinot käyttöön.

Käsittely

24.08.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Silja Hyvärinen: Kappale 2 (lausunnon ensimmäinen varsinainen kappale), 3. ja 4. virkkeet muutetaan muotoon:
Lauttasaaren kiertävän nykyisen rantareitin opastussuunnittelu on alkamassa seuraavaksi ja opastus rakentuu vuonna 2023. Pohjoisrannalla Lauttasaaren reitti yhtyy ensi vuonna opastettavan Seurasaarenselän reitin kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37494

maria.hyovalti(a)hel.fi

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi

Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566