Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2021

1 (12)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 344

Kaarelan Honkasuon asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12540)

HEL 2014-002344 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 33. kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) kortteleiden 33428–33429 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan sekä 33. kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) kortteleiden 33373–33376 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muutoksen 9.10.2018 päivätyn ja 25.5.2021 muutetun piirustuksen nro 12540 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Valtuutettu Pirkko Ruohonen-Lerner ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi: Koska Honkasuon asemakaava ei ole edes Helsingin uuden strategian mukainen, jossa myös luontoarvojen tärkeyttä korostetaan useissa kohdissa, esitän, että Honkasuon asemakaava palautetaan uuteen valmisteluun, jossa huomioidaan Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen erinomainen lausunto eli luovutaan kokonaan rakentamisesta liito-oravien ydinalueen päällä olevilta osin, mikä tarkoittaa korttelien 33429 LPA ja KL sekä korttelin 33428 AK itäreunan rakennusten poistamista kaavasta.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Koska Honkasuon asemakaava ei ole edes Helsingin uuden strategian mukainen, jossa myös luontoarvojen tärkeyttä korostetaan useissa kohdissa, esitän, että Honkasuon asemakaava palautetaan uuteen valmisteluun, jossa huomioidaan Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen erinomainen lausunto eli luovutaan kokonaan rakentamisesta liito-oravien ydinalueen päällä olevilta osin, mikä tarkoittaa korttelien 33429 LPA ja KL sekä korttelin 33428 AK itäreunan rakennusten poistamista kaavasta.

Jaa-äänet: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 10
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Tom Packalén, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 3
Mai Kivelä, Tuomas Nevanlinna, Mika Raatikainen

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Valtuutettu Elina Kauppila ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannattaman, että asia hylätään seuraavin perusteluin: 

Honkasuon kaava-alue on tärkeä osa Helsingin, suurta monipuolista metsäistä aluetta. Alue yhdistää toEspoon ja Vantaan rajoilla säästynyttä yhtenäistä, Helsingin mittakaavassa isiinsa Vantaan Raappavuoren metsät ja Espoon Lintuvaara-Monikon metsät ja on siksi metsäekologisesti tärkeä. Esityksen mukaisen rakentamisen alle jäisi Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tekemän kartoituksen mukaan Metso I -luokan monimuotoista metsää. 

Metsän hävittämisen ja metsälinjan pirstoutumisen lisäksi kaavassa on kyseenalaista se, että siinä tuhotaan luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun kanahaukan pesä, jossa on viime vuonna ollut poikue ja poikaset rengastettiin. Kaavaratkaisussa todetaan myös, että se hävittää uhanalaisen liito-oravan ydinalueen.

Kaavaesityksessä mainittu lahokaviosammalesiintymä on indikaattori sille, että alue on erittäin monimuotoinen ja siksi luontoarvoiltaan merkittävä.
Edelleen on ongelmallista, että alueen alue-ekologista merkitystä Helsingin ja Vantaan metsien välillä ei ole juuri selvitetty eikä Helsinki ole tehnyt itsenäisesti uhanalaisten lajien selvitystä alueella esimerkiksi muiden kääpien, jäkälien ja sammalien osalta. Ylipäänsä kattavat luontoselvitykset muutoin kuin liito-oravan ja lahokaviosammalen osalta on jätetty tekemättä. Lisäksi selvittämättä on jätetty alueen merkitystä lähialueen asukkaille.

Käynnissä on biodiversiteetti- ja ilmastokriisi. Helsinki on strategiassaan sitoutunut suojelemaan ja vaalimaan monimuotoista luontoaan ja vahvistamaan metsäistä verkostoa. Olemme sanoneet toteuttavamme luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa kunnianhimoisesti ja selvittämään aina vaihtoehto, joka säästää mahdollisimman paljon puustoa ja kasvillisuutta. Esitys ei tee niin eikä se siksi ole nykytiedon eikä Helsingin strategian mukainen. Se tulee hylätä.
 

2 äänestys

 

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Honkasuon kaava-alue on tärkeä osa Helsingin, Espoon ja Vantaan rajoilla säästynyttä yhtenäistä, Helsingin mittakaavassa suurta monipuolista metsäistä aluetta. Alue yhdistää toisiinsa Vantaan Raappavuoren metsät ja Espoon Lintuvaara-Monikon metsät ja on siksi metsäekologisesti tärkeä. Esityksen mukaisen rakentamisen alle jäisi Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tekemän kartoituksen mukaan Metso I -luokan monimuotoista metsää.   Metsän hävittämisen ja metsälinjan pirstoutumisen lisäksi kaavassa on kyseenalaista se, että siinä tuhotaan luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun kanahaukan pesä, jossa on viime vuonna ollut poikue ja poikaset rengastettiin. Kaavaratkaisussa todetaan myös, että se hävittää uhanalaisen liito-oravan ydinalueen.  Kaavaesityksessä mainittu lahokaviosammalesiintymä on indikaattori sille, että alue on erittäin monimuotoinen ja siksi luontoarvoiltaan merkittävä.
Edelleen on ongelmallista, että alueen alue-ekologista merkitystä Helsingin ja Vantaan metsien välillä ei ole juuri selvitetty eikä Helsinki ole tehnyt itsenäisesti uhanalaisten lajien selvitystä alueella esimerkiksi muiden kääpien, jäkälien ja sammalien osalta. Ylipäänsä kattavat luontoselvitykset muutoin kuin liito-oravan ja lahokaviosammalen osalta on jätetty tekemättä. Lisäksi selvittämättä on jätetty alueen merkitystä lähialueen asukkaille.  Käynnissä on biodiversiteetti- ja ilmastokriisi. Helsinki on strategiassaan sitoutunut suojelemaan ja vaalimaan monimuotoista luontoaan ja vahvistamaan metsäistä verkostoa. Olemme sanoneet toteuttavamme luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa kunnianhimoisesti ja selvittämään aina vaihtoehto, joka säästää mahdollisimman paljon puustoa ja kasvillisuutta. Esitys ei tee niin eikä se siksi ole nykytiedon eikä Helsingin strategian mukainen. Se tulee hylätä.

Jaa-äänet: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sami Muttilainen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 6
Mai Kivelä, Teija Makkonen, Tuomas Nevanlinna, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12540 kartta, päivätty 9.10.2018, muutettu 1.6.2021

2

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12540 selostus, päivätty 9.10.2018, muutettu 1.6.2021, päivitetty Kylk:n 1.6.2021 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 9.10.2018, täydennetty 25.5.2021

4

Osa päätöshistoriaa

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6878)

6

Honkasuo_Ely_päätös 24.7.2020

7

Havainnekuva, 25.5.2021

8

Alueen yleiskuvaus -kartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee asuinrakennusten (A) ja asuinpientalojen (AP) korttelialueita 33373–33376, katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita sekä asemakaavoittamatonta aluetta Honkasuon luoteisosassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa puukerrostalojen, niitä palvelevan pysäköintitalon, kaupan ja liiketilojen, katujen ja virkistysyhteyksien rakentamisen.

Osa Honkasuon länsiosaan jo kaavoitetuista mutta rakentamattomista asuinkortteleista sijaitsee uuden rakennettavuusselvityksen mukaan rakentamiseen huonosti soveltuvalla turvealueella. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa nykyiseen kaavaan verrattuna tiiviimpi rakentaminen toteuttamiskelpoisemmalla maaperällä. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on liittää uudet 3–7-kerroksiset puukerrostalokorttelit luontevaksi osaksi Honkasuon aluekokonaisuutta. Tavoitteena on uusien asuntojen sekä päivittäistavarakaupan sijoittuminen olemassa olevan joukkoliikenteen palvelualueelle. Tärkeinä tavoitteina ovat lisäksi Malminkartanonhuipun ja Myyrmäen ulkoilupuiston välisen seudullisen viheryhteyden vahvistaminen sekä energiatehokas rakentaminen ja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutuminen. Tavoitteena on rakentaa omaleimainen ja elävä kaupunginosa.

Uutta asuntokerrosalaa muodostuu 18 750 k-m². Yhteensä asuintonteilla on kerrosalaa 30 300 k-m², josta vähintään 200 k-m² tulee rakentaa liiketiloiksi. Liikerakennusten korttelialueella on liiketilaa 1000 k-m². Asukasmäärän lisäys nykyiseen asemakaavaan verrattuna on noin 500, kokonaismäärä on noin 800 asukasta. Asuintonttien keskimääräinen tonttitehokkuusluku on e = 1,41.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6878), jonka mukaan toteutettava Honkasuontie tulee yhdistämään Honkasuon asuinalueen Vantaan puolella kulkevaan Rajatorpantiehen ja edelleen Myyrmäkeen sekä Vihdintielle.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista mahdollistamalla monipuolista ja energiatehokasta puurakentamista joukkoliikennepysäkin ja palvelujen piiriin. Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista aluetta A3, jonka korttelitehokkuus on pääasiassa 0,4–1,2. ja perustellusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempikin. Kaavaratkaisu perustuu kerrostalorakentamiseen maaperän huonon rakennettavuuden vuoksi alueen läntisellä osalla. Kaavan toteutuessa Honkasuo on kuitenkin edelleen pientalovaltainen asuinalue. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 (nro 12704) ei ole tähän liittyviä varauksia. Kaavaselostuksessa on vielä viitattu aiempaan maanalaiseen yleiskaavaan vuodelta 2011, koska uusi maanalainen yleiskaava ei vielä ollut lainvoimainen lautakunnan käsitellessä kaava-asiaa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt 24.7.2020 kaupungille luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n 3 momentin mukaisen poikkeusluvan asemakaavan toteuttamisen mahdollistamiseksi. Poikkeuslupa koskee liito-oravan elinympäristöä. Poikkeaminen on voitu erityisistä syistä myöntää, koska vaihtoehtoista ratkaisua kaavan toteuttamiseksi ei ole löydetty eikä hanke vaaranna liito-oravan suotuisan suojelun tasoa.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue on osa Honkasuon rakenteilla olevaa puurakentamisaluetta. Alue on pääosin rakentamatonta metsää. Alueen länsiosa on rakentamiseen huonosti soveltuvaa turvealuetta. Alue rajautuu Vantaan kaupunginrajaan. Vantaan puolella Raappavuorentiellä sijaitsee Metropolia-ammattikorkeakoulun kampusalue, polttoaineen jakeluasema sekä runkolinjan 560 päätepysäkki noin 100 metrin päässä suunnittelualueen rajasta.

Osalla kaava-aluetta on voimassa asemakaava vuodelta 2015. Sen mukaan alue on asuinrakennusten (A) ja asuinpientalojen (AP) korttelialuetta, autopaikkojen korttelialuetta (LPA), katualuetta (Honkasuontie), puistoa sekä lähivirkistysaluetta. Osa alueesta on asemakaavoittamatonta aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Esirakentaminen

1,6 milj. euroa

 

Kadut ja liikennealueet

1,4 milj. euroa

 

Puistot ja virkistysalueet

0,4 milj. euroa

 

Yhteensä

3,4 milj. euroa

 

 

Honkasuontien katualue on esirakennettu asemakaavamuutoksen valmistelun aikana ja rakentaminen on maksanut noin 0,7 miljoonaa euroa. Esirakentaminen muun kaava-alueen osalta maksaa arviolta 0,9 miljoonaa euroa. Honkasuontie on rakenteilla ja kadun kustannusarvio on noin 0,9 miljoonaa euroa. Katurakentaminen muun kaava-alueen osalta maksaa noin 0,5 miljoonaa euroa.

Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden investointikustannuksia aiheutuu noin 130 euroa. Asemakaavan toteuttamisesta kohdistuu kaupungille tuloja tonttien myymisen ja vuokraamisen kautta. Rakennusoikeuden arvoksi arvioidaan noin 14 miljoonaa euroa.

Lisäksi asemakaavan toteuttaminen edellyttää yhdyskuntateknisen huollon verkostojen rakentamista, jonka kustannuksista vastaa verkonhaltija. Vesihuoltoverkoston kustannuksiksi on arvioitu noin 400 000 euroa ja kaukolämpöverkoston noin 70 000 euroa. Kustannusarvio sisältää Honkasuontien rakentamisen aikana mahdollisesti rakennetut verkostot.

Rakennusten perustamiskustannuksien on arvioitu olevan keskimäärin noin 200 €/k-m², vaihdellen noin 150 €/k-m² ja 270 €/k-m² välillä. Pysäköintipaikkojen sijoittaminen erilliseen pysäköintilaitokseen mahdollistaa pysäköintipaikkojen kohtuulliset kustannukset. Asemakaava antaa hyvät edellytykset monipuolisen rahoitus- ja hallintamuotojakauman toteuttamiselle.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 22.11.-21.12.2018.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus, jonka teki Helsingin luonnonsuojeluyhdistys r.y. Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. kaavaehdotuksen tietopohjan riittävyyteen luontoarvojen osalta, rakentamisen määrän vähentämiseen metsäalueen säästämiseksi, seudullisesti tärkeään viheryhteyteen Malminkartanonhuipun ja Vantaan Raappavuoren välillä sekä lähivirkistysalueen kaavamääräykseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta.

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat muuntamon sijoittumiseen alueelle, keskijänniteverkkomerkintään selostuksen liitekartassa, bussipysäkkien sijoittumiseen, alueen vesihuollon järjestämiseen sekä kierrätyspisteen järjestämiseen kaupan yhteyteen.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Vantaan kaupunki.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenveto kaavaehdotuksesta saadusta muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12540 kartta, päivätty 9.10.2018, muutettu 1.6.2021

2

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12540 selostus, päivätty 9.10.2018, muutettu 1.6.2021, päivitetty Kylk:n 1.6.2021 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 9.10.2018, täydennetty 25.5.2021

4

Osa päätöshistoriaa

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6878)

6

Honkasuo_Ely_päätös 24.7.2020

7

Havainnekuva, 25.5.2021

8

Alueen yleiskuvaus -kartta

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Muistutus

4

Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 780

HEL 2014-002344 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) kortteleiden 33428–33429 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan sekä 33. kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) kortteleiden 33373–33376 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muutoksen 9.10.2018 päivätyn ja 25.5.2021 muutetun piirustuksen nro 12540 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 01.06.2021 § 291

HEL 2014-002344 T 10 03 03

Hankenumero 0584_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        9.10.2018 päivätyn ja 1.6.2021 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12540 hyväksymistä. Asemakaava koskee 33. kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) kortteleita 33428–33429 sekä katu- ja puistoalueita ja asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) kortteleita 33373–33376 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

25.05.2021 Pöydälle

30.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

23.10.2018 Pöydälle

09.10.2018 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Pihla Sillanpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 31033671

pihla.sillanpaa(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.02.2021 § 12

HEL 2014-002344 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12540 pohjakartan kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12540
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 27/2017
Pohjakartta valmistunut: 4.12.2020 Uusinta (ensi tilaus 2017)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2018 § 30

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566