Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/8

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 345

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite turvallisen tilan tarjoamiseksi uiguurien ihmisoikeusliikkeelle

HEL 2021-007382 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 16.06.2021 Alametsä Alviina Valtuustoaloite turvallisen kokous- ja tapahtumatilan myöntämisestä uiguurien ihmisoikeusliikkeelle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 14 muuta valtuutettua esittävät, että Helsinki selvittää mahdollisuudet turvallisen tilan tarjoamiseksi uiguurien ihmisoikeusliikkeelle.

Helsingin kaupungin ylläpitämän Varaamo-verkkopalvelun kautta voi varata kaupungin julkisia tiloja sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Tiloja voi varata esimerkiksi kokousten pitämistä, työskentelyä tai tapahtumien järjestämistä varten. Suurin osa tiloista on maksuttomia.

Varaamon kautta varattavissa tiloissa on mahdollista järjestää tilaisuuksia yhtä turvallisesti kuin kaupungin julkisissa tiloissa yleensäkin. Tilat sijaitsevat ympäri Helsinkiä ja muuta pääkaupunkiseutua esimerkiksi kirjastoissa, nuorisotaloissa ja asukastiloissa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 16.06.2021 Alametsä Alviina Valtuustoaloite turvallisen kokous- ja tapahtumatilan myöntämisestä uiguurien ihmisoikeusliikkeelle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 769

HEL 2021-007382 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566