Helsingfors stad

Protokoll

20/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/13

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 350

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Tuomas Tuomi-Nikula m.fl. om en lovlig målningsplats i anslutning till Kottby idrottspark

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

 

 

FI02012566