Helsingfors stad

Protokoll

20/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 345

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om trygga mötes- och evenemangslokaler för uigurernas människorättsrörelse

HEL 2021-007382 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 16.06.2021 Alametsä Alviina Valtuustoaloite turvallisen kokous- ja tapahtumatilan myöntämisestä uiguurien ihmisoikeusliikkeelle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 14 övriga ledamöter föreslår att Helsingfors utreder möjligheten att erbjuda trygga lokaler för uigurernas människorättsrörelse.

Genom webbtjänsten Varaamo, som underhålls av Helsingfors stad, kan man reservera stadens offentliga lokaler samt arbetsplatser för privat bruk. Lokaler kan reserveras till exempel för att hålla möten, arbeta eller organisera evenemang. Största delen av lokalerna är avgiftsfria.

Det är lika tryggt att organisera evenemang i lokalerna som reserveras via Varaamo som det i allmänhet är i stadens offentliga lokaler. Lokalerna finns till exempel i bibliotek, ungdomsgårdar och bostadslokaler runt om i Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 16.06.2021 Alametsä Alviina Valtuustoaloite turvallisen kokous- ja tapahtumatilan myöntämisestä uiguurien ihmisoikeusliikkeelle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 769

HEL 2021-007382 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566