Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2021

1 (6)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 347

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lauttaliikennekokeilu Kruunuvuorenrannasta keskustaan

HEL 2021-004206 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta subventoida vesiteitse tapahtuvaa reittiliikennettä Kruunuvuorenrannasta keskustaan siten, että se kuuluu julkisen liikenteen lipun piiriin samalla tavalla kuin Suomenlinnan reittiliikenne. (Mirita Saxberg)

 

Käsittely

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Dani Niskasen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta subventoida vesiteitse tapahtuvaa reittiliikennettä Kruunuvuorenrannasta keskustaan siten, että se kuuluu julkisen liikenteen lipun piiriin samalla tavalla kuin Suomenlinnan reittiliikenne.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta subventoida vesiteitse tapahtuvaa reittiliikennettä Kruunuvuorenrannasta keskustaan siten, että se kuuluu julkisen liikenteen lipun piiriin samalla tavalla kuin Suomenlinnan reittiliikenne.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Harry Harkimo, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Tyhjä: 34
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Otto Meri, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Saxberg Mirita Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannan laitureilta keskustaan nykyisten vesiliikennöitsijöiden kanssa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 21 muuta kaupunginvaltuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää mahdollisuutta pilotoida lauttaliikennettä Kruunuvuorenrannasta keskustaan jo kesällä 2021 joko yksityisten lauttaliikennöitsijöiden tai vaihtoehtoisesti kaupungin järjestämänä.

Kruunuvuorenrannan ja Kauppatorin välillä oli tämän vuoden kesän ajan pienimuotoinen vesiliikennekokeilu, jonka avulla kerättiin tietoa reitin kysynnästä ja matkustajien tarpeista. Kokeilussa liikennöitiin arkipäivisin reitillä Kruunuvuorenranta–Kauppatori yksi lähtö suuntaansa. Aamulla Kruunuvuorenrannasta Kauppatorille ja iltapäivällä Kauppatorilta Kruunuvuorenrantaan. Tietojen kerääminen on vielä kesken. Kun tiedot on saatu ne analysoidaan. Lisäksi Hakaniemi Island Hoppin -vesibussireitti Hakaniemestä Kruunuvuorenrannan kautta Vasikkasaareen, Vallisaareen ja Lonnaan oli toiminnassa 12.6.-15.8 joka päivä ja tämän jälkeen kahtena elokuun viikonloppuna. Tällä linjalla oli viisi lähtöä päivässä. Liikennöitsijöitä kuullaan kokeiluista.

Pääperiaatteena vesijoukkoliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti. Markkinaehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman yhteiskunnan maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa reittien ja aikataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. Markkinaehtoisessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesijoukkoliikenteen mahdollistajana ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen tarjontaan ovat rajalliset. Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa vesijoukkoliikenteen järjestämisessä poikkeuksen. Se kuuluu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) järjestämän joukkoliikenteen piiriin, jolloin kaupungin maksamalla tariffituella myös subventoidaan lippujen hintoja.

Kaupunginhallitus teki 24.5.2021 § 395 periaatepäätöksen, jolla käynnistetään sähkökäyttöisen lautan hankinnan valmistelu. Hankkeessa suunnitellaan hankittavaksi akkukäyttöinen ympärivuotiseen liikenteeseen sopiva alus sekä aluksen tarvitsema lataus- ja laituri-infrastruktuuri. Sähkökäyttöistä lauttaa on suunniteltu liikennöitävän reitillä Meritullintori–Kruunuvuorenranta. Lautta voitaisiin saada liikenteeseen vuoden 2023 alusta.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Saxberg Mirita Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannan laitureilta keskustaan nykyisten vesiliikennöitsijöiden kanssa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 772

HEL 2021-004206 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 282

HEL 2021-004206 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupungin pääperiaatteena vesijoukkoliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti. Markkinaehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman yhteiskunnan maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa reittien ja aikataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. Markkinaehtoisessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesijoukkoliikenteen mahdollistajana ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen tarjontaan ovat rajalliset.

Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa vesijoukkoliikenteen järjestämisessä poikkeuksen. Suomenlinnassa on ympärivuotista asumista ja sen vuoksi se kuuluu Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) järjestämän joukkoliikenteen piiriin, jolloin kaupungin maksamalla tariffituella myös subventoidaan lippujen hintoja.

Kaupunginhallitus teki 24.5.2021 periaatepäätöksen, jolla käynnistetään sähkökäyttöisen lautan hankinnan valmistelu. Hankkeessa suunnitellaan hankittavaksi akkukäyttöinen ympärivuotiseen liikenteeseen sopiva alus sekä aluksen tarvitsema lataus- ja laituri-infrastruktuuri. Sähkökäyttöistä lauttaa on suunniteltu liikennöitävän reitillä Meri-tullintori – Kruunuvuorenranta. Lautta voitaisiin saada liikenteeseen vuoden 2023 aikana.

HSL:n kanssa on neuvoteltu sähkölautan liikenteen ottamisesta osaksi HSL:n joukkoliikenne- ja lippujärjestelmää. Alustavasti on sovittu, että HSL:n liput kelpaisivat reitillä ja HSL maksaisi korvausta kaupungille toteutuneen matkustajamäärän perusteella, mikäli kaupunki vastaa kaikista lautan liikennöinnistä aiheutuvista kuluista ja liikennöintiin liittyvästä hallinnosta. Kruunuvuorenrannan vesiliikenneyhteyden menestymisen kannalta on tärkeää, että HSL:n liput kelpaavat lautalla. Tällöin lauttayhteys voi toimia kiinteänä osana joukkoliikennejärjestelmän kokonaisuutta ja mahdollistaa lauttayhteyden käyttämisen jokapäiväisessä liikkumisessa. Ilman HSL-lippujen kelpoisuutta lautan matkustajamäärä jää olennaisesti pienemmäksi.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan Kruunuvuorenrannan vesiliikenteen kehittämisessä kannattaa edetä edellä esitellyn pitkälle valmistellun sähkölauttakonseptin mukaisesti.

Kruunuvuorenrantaan on kesäksi 2021 tulossa pienimuotoinen vesiliikennekokeilu, jonka kautta kerätään tietoa mm. reitin kysynnästä ja matkustajien tarpeista. Kokeilussa liikennöidään maanantaista perjantaihin reitillä Kruunuvuorenranta – Kauppatori yksi lähtö suuntaansa. Lähtöajat ovat alustavasti klo 08:00 Kruunuvuorenrannasta Kauppatorille ja paluu klo 17:15 Kauppatorilta Kruunuvuorenrantaan. Lisäksi Kruunuvuorenranta on myös pysäkkinä kesällä 2021 uudella Hakaniemen Island Hopping  –saaristoreitillä, jonka pysäkkeinä ovat Hakaniemi > Kruunuvuorenranta > Vasikkasaari > Vallisaaren Luotsipiha > Vallisaaren Torpedolahti > Lonna > Kruunuvuorenranta > Hakaniemi. Tällä linjalla ajetaan 5 lähtöä päivässä.

HSL on valmistellut Laajasalon linjastosuunnitelmaa, jonka ensimmäisenä osana on hahmoteltu liityntälinjaston kehittämisen vaiheita ennen Laajasaloon tulevaa raitiotieyhteyttä. Laajasalon nykyiset bussireitit palvelevat olemassa olevan asutuksen painopisteitä. Kruunuvuorenrannan edelleen rakentuessa bussiliikenteen tarjonta ei ole vuoromääriltään riittävää ja se jää uusille asukkaille liian pitkien kävelyetäisyyksien päähän. HSL:n on hyväksytyssä toiminta- ja taloussuunnitelmassaan vuosille 2021-2023 varautunut kehittämään tulevina vuosina Kruunuvuorenrantaa palvelevaa bussilinjastoa ja lisäämään tarjontaa alueella asukasmäärän kasvun tahdissa.

Käsittely

25.05.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Mikko Aho: kohta 4:
”Kaupunginhallitukselle on valmistelussa periaatepäätös, jolla käynnistettäisiin sähkökäyttöisen lautan hankinnan valmistelu ja myönnettäisiin tälle hankkeelle erillismäärärahaa 1,0 milj. euroa vuodessa 10 vuoden ajanjaksolle. Periaatepäätös on tarkoitus tehdä tällä valtuustokaudella.” ei pidä enää paikkansa sen osalta, että tällä valtuustokaudella myönnettäisiin tälle hankkeelle erillismääräraha.

muutetaan muotoon:
Kaupunginhallitus teki 24.5.2021 periaatepäätöksen, jolla käynnistetään sähkökäyttöisen lautan hankinnan valmistelu. Hankkeessa suunnitellaan hankittavaksi akkukäyttöinen ympärivuotiseen liikenteeseen sopiva alus sekä aluksen tarvitsema lataus- ja laituri-infrastruktuuri. Sähkökäyttöistä lauttaa on suunniteltu liikennöitävän reitillä Meri-tullintori – Kruunuvuorenranta. Lautta voitaisiin saada liikenteeseen vuoden 2023 aikana.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566