Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 338

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Pia Pakarinen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara

        Sini Korpinen, tilalle Matti Niiranen

        Nina Suomalainen, tilalle Laura Rissanen

        Elina Valtonen, tilalle Seida Sohrabi

        Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula

        Maria Ohisalo, tilalle Johanna Sydänmaa

        Minna Lindgren, tilalle Kati Juva

        Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen

        Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok

        Mikael Jungner, tilalle Sanna-Leena Perunka

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

        Mai Kivelä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566