Helsingfors stad

Protokoll

20/2021

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 346

Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om en park för barnets rättigheter i Forsby

HEL 2021-004217 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Pakarinen Pia Lasten oikeuksien puiston perustaminen Koskelaan

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Pakarinen och 29 övriga ledamöter föreslår i sin motion 31.3.2021 att området i Forsby där mordet tog plats eller något annat lämpligt parkområde i närheten ges namnet Barnets rättigheters park. I parken kunde också uppresas ett minnesmärke, finansierat till exempel med insamlingsmedel, som påminner hur viktigt det är att motverka mobbning och våld.

Stadsmiljönämnden har gett sitt utlåtande om motionen 7.9.2021. Utlåtandet baserar sig på utlåtande från namnkommittén.

Brottet mot liv som ägde rum i före detta Forsby sjukhusområde i december 2020 är en tragedi som aldrig bör hända igen. För sjukhusområdet finns det en gällande detaljplan nr 12389 som trädde i kraft i januari 2017. I den detaljplanen har det märkts ut bland annat parker med namnen Hospitalparken–Hospitaalinpuisto och Medikamentgården–Rohtotarha. Ortnamnen även i andra delar av stadsdelen Forsby samt i närområdena i Gumtäkt och i Kottby är vedertagna och de flesta har redan använts länge. Man brukar inte ändra ortnamn i detaljplaner utan en särskild orsak, till exempel på grund av orsaker som har att göra med räddningssäkerheten.

Att ta FN:s globala konvention om barnets rättigheter till officiellt bruk som ortnamn, såsom det föreslås i fullmäktigemotionen, är inte lämpligt, och att uppmärksamma ett brott i form av ett officiellt planenamn är inte heller motiverat.

Med anledning av det som beskrivs ovan tillstyrker stadsstyrelsen inte inrättandet av Barnets rättigheters park i Forsby eller ett minnesmärke för att uppmärksamma hur viktigt det är att motverka mobbning och våld. Att lyfta fram detta tema i stadsbilden på just denna plats skulle kräva ett betydligt större tidsmässigt avstånd.

Staden är ändå beredd att, som en del av grundläggningsarbetena för parken Medikamentgården, plantera ett minnesträd. I samband med plantering av trädet är det möjligt att organisera en evenemang vars fokus är i barnets rättigheter samt förebyggandet av mobbning och frihet från våld. På lång sikt är det möjligt att granska övriga metoder i anslutning till namnbeståndet och stadsbilden som respekterar till exempel offer för våld och olyckor mer brett än ett separat fall.

Stadsstyrelsens svar stämmer överens med stadsmiljönämndens utlåtande.

Enligt 20 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Pakarinen Pia Lasten oikeuksien puiston perustaminen Koskelaan

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 771

HEL 2021-004217 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 421

HEL 2021-004217 T 00 00 03

Hankenumero 5264_201

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Entisen Koskelan sairaalan alueella joulukuussa 2020 tehty henkirikos on kokonaisuudessaan hirvittävä tragedia, jollaista ei pitäisi tapahtua enää milloinkaan.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa nimistötoimikuntaa kuultuaan, että entisellä Koskelan sairaala-alueella on tullut tammikuussa 2017 voimaan asemakaava nro 12389. Tässä asemakaavassa on nimetty muun muassa Hospitaalinpuisto – Hospitalparken ja Rohtotarha – Medikamentgården -nimiset puistot. Myös muualla Koskelan kaupunginosassa sekä naapurikaupunginosissa Käpylässä ja Kumpulassa paikannimet ovat vakiintuneita ja useimmat jo pitkään käytössä olleita. Käytössä olevia kaavanimiä ei ole tapana muuttaa ilman erityisiä, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita.

Nimistötoimikunta toteaa 5.5.2021 antamassaan lausunnossa, että YK:n yleismaailmallisen lapsen oikeuksien sopimuksen nimen valjastaminen viralliseksi paikannimeksi valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla ei ole hyväksyttävää, eikä toistaiseksi selvittämättömän rikoksen muiston vaaliminen virallisen kaavanimen muodossa ole perusteltua.

Kaupunkiympäristölautakunta yhtyy nimistötoimikunnan kantaan eikä puolla Lasten oikeuksien puiston perustamista eikä kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemisen tärkeydestä muistuttavan muistomerkin pystyttämistä Koskelaan. Teeman nostaminen esiin kaupunkikuvallisena asiana juuri tällä paikalla vaatisi huomattavaa ajallista etäisyyttä.

Kaupunki on kuitenkin varautunut istuttamaan osana Rohtotarha-nimisen puiston perustamistöitä sinne muistopuun. Puun istuttamisen yhteydessä on mahdollista järjestää tilaisuus, jonka keskiössä ovat lasten oikeudet sekä kiusaamisen estäminen ja väkivallattomuus. Pitkällä aikavälillä on mahdollista ryhtyä tarkastelemaan muita nimistöön liittyviä ja kaupunkikuvallisia keinoja, jotka kunnioittavat esimerkiksi väkivallan ja onnettomuuksien uhreja yhtä yksittäistä tapausta laajemmin.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 05.05.2021 § 39

HEL 2021-004217 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:

Nimistötoimikunta toteaa, että entisen Koskelan sairaalan alueella on tullut tammikuussa 2017 voimaan asemakaava nro 12389. Tässä asemakaavassa on nimetty Hospitaalinpuisto – Hospitalparken ja Rohtotarha – Medikamentgården -nimiset puistot. Myös muualla Koskelan kaupunginosassa ja naapurikaupunginosassa Käpylässä paikannimet ovat vakiintuneita. Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin nimeämisperiaatteista, että käytössä olevia kaavanimiä ei muuteta ilman erityisiä, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Yleissopimus lapsen oikeuksista kattaa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Nimistötoimikunnan mielestä yleismaailmallisen sopimuksen nimen valjastaminen rikospaikan viralliseksi nimeksi valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla ei ole hyväksyttävää. Traagisen ja tuoreen rikoksen muiston vaaliminen virallisen kaavanimen muodossa ei ole perusteltua.

Nimistötoimikunta katsoo, että toistaiseksi selvittämättömän rikoksen käsittely osana Koskelan kaupunginosan historiaa vaatii huomattavaa ajallista ja fyysistä etäisyyttä. Nimistötoimikunta ei puolla aloitteessa esitettyä puiston nimeämistä mainitulle alueelle tai sen läheisyyteen.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566