Helsingfors stad

Protokoll

20/2021

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 342

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2022

HEL 2021-011482 T 02 03 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bestämma följande fastighetsskatteprocentsatser för år 2022:

        den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93

        skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41

        skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93

        skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93,

        skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige enligt 11 § i fastighetsskattelagen årligen på förhand ska bestämma storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser, inom de intervall som anges i lagen, samtidigt som den fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents noggrannhet. Varje kommun ska alltid bestämma en allmän fastighetsskatteprocentsats, en skatteprocentsats för byggnader för stadigvarande boende och en skatteprocentsats för andra bostadsbyggnader (den senare i enlighet med regeringens proposition 174/2016 med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen). En kommun kan, om den så önskar, bestämma en särskild skatteprocentsats också för kraftverk, för allmännyttiga sammanslutningar och under vissa förutsättningar för obebyggda byggplatser. Vissa kommuner (Helsingforsregionen) ska enligt 12 b § i fastighetsskattelagen bestämma en särskild skatteprocentsats för obebyggda byggplatser.

De lagstadgade intervallen för fastighetsbeskattningen för 2022 är följande:

        den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93–2,00

        skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41–1,00

        skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93–2,00

        skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00–6,00, I de kommuner som anges i 12 b § i fastighetsskatteL är skattesatsen minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsats som kommunfullmäktige bestämt, dock högst 6,00 procent.

        fastighetsskatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00–2,00

        fastighetsskatteprocentsatsen för kraftverksbyggnader och -konstruktioner 0,93–3,10

Gränserna för fastighetsskattesatserna har inte ändrats sedan 2021.

Fastighetsskatteprocentsatserna år 2021 i Helsingfors är de följande:

        den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93

        skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41

        skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93

        skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93,

        skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Intäkterna från fastighetsskatten beräknas år 2022 uppgå till 300 miljoner euro. Värdet på redovisningen 2021 är 290 miljoner euro.

Ökningen i fastighetsskatteintäkterna på 3,4 procent 2022 beror i huvudsak på att fastighetsbeståndet vuxit och skattebasen därigenom förutses öka.

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november.

Lagberedning av totalreformen av fastighetsbeskattningen

Den totala reformen av fastighetsbeskattningen är enligt regeringens förhandlingsram våren 2021 avsedd att träda i kraft vid ingången av år 2023. Det är möjligt att reformen flyttas framåt med ett år bl.a. så att Skatteförvaltningen ska ha tillräckligt med tid att göra de systemändringar som reformen förutsätter. Syftet med reformen är att markens och byggnadernas gängse värde ska beaktas bättre i beskattningen.

I det nuvarande systemet släpar beskattningsvärdena efter den allmänna utvecklingen av kostnader och priser. Enligt finansministeriets beräkningar skulle beskattningsvärdet på hela landets nivå i genomsnitt närmast fördubblas och ökningen varierar beroende på byggnadstyp och region och beroende på utvecklingen av byggnadskostnaderna i det nya systemet.

Efter som det ändrade värderingssystemet regionalt orsakar såväl högre som lägre beskattningsvärde, är ett andra syfte med reformen även att ändra intervallen för skattesatser på så sätt att det  en enskild kommun kan besluta om intervall som gör det möjligt att bära upp samma mängd fastighetsskatt som före reformen. Den ovannämnda principen förutsätter att den riksomfattande nedre gränsen för fastighetsskattesatser justeras.

Projekt för utveckling av byggnads- och fastighetsregistret och konsekvenser för fastigheternas beskattningsvärden

De senaste åren har Helsingfors stad såväl själv som med hjälp av konsulter i ett separat projekt rett ut skillnaderna mellan informationen i Skatteförvaltningens fastighetsskattelängd och stadens egna register. På basis av utredningarna konstateras att det förekommer skillnader mellan dessa myndigheters register. Riktiga registeruppgifter påverkar för det första direkt beskattningsvärdena som utgör grund för fastighetsskatten och därigenom de fastighetsskatteinkomster som staden får. För det andra blir fastighetsbeskattningen mer rättvis för de skattskyldiga.

Fram till oktober 2021 hade uppgifterna om närmare 2000 byggnader granskats och rättats samt skickats till Skatteförvaltningen som underlag för fastighetsbeskattningen 2022. Projektet för utveckling av registeruppgifterna hämtar enligt preliminära uppskattningar in ca 3–5 mn euro mer fastighetsskatteintäkter till Helsingfors fram till 2024. Detta ingår i de uppskattade fastighetsskatteintäkterna i ekonomiplanen 2022-2024.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 783

HEL 2021-011482 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

        yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

        vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

        muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

        rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

        voimalaitosten veroprosentti 3,10

25.10.2021 Pöydälle

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566