Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2021

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 346

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite lasten oikeuksien puistosta Koskelaan

HEL 2021-004217 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Pakarinen Pia Lasten oikeuksien puiston perustaminen Koskelaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 31.3.2021, että Koskelan surmapaikan alue tai jonkin muu sopiva läheinen puistoalue muutettaisiin Lasten oikeuksien puistoksi. Puistoon voitaisiin myös pystyttää esimerkiksi keräysvaroin muistomerkki, joka muistuttaa kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemisen tärkeydestä.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 7.9.2021, ja se perustuu nimistötoimikunnan lausuntoon.

Entisen Koskelan sairaalan alueella joulukuussa 2020 tehty henkirikos on tragedia, jollaista ei pitäisi tapahtua enää milloinkaan. Sairaala-alueella on tullut tammikuussa 2017 voimaan asemakaava nro 12389. Tässä asemakaavassa on nimetty muun muassa Hospitaalinpuisto – Hospitalparken ja Rohtotarha – Medikamentgården-nimiset puistot. Myös muualla Koskelan kaupunginosassa sekä naapurikaupunginosissa Käpylässä ja Kumpulassa paikannimet ovat vakiintuneita ja useimmat jo pitkään käytössä olleita. Käytössä olevia kaavanimiä ei ole tapana muuttaa ilman erityisiä, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita.

YK:n yleismaailmallisen lapsen oikeuksien sopimuksen nimen ottaminen viralliseksi paikannimeksi valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla ei ole suotavaa, eikä rikoksen muistaminen  virallisen kaavanimen muodossa ole perusteltua.

Edellä esitetyn johdosta kaupunginhallitus ei puolla Lasten oikeuksien puiston perustamista tai kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemisen tärkeydestä muistuttavan muistomerkin pystyttämistä Koskelaan. Teeman nostaminen esiin kaupunkikuvallisena asiana juuri tällä paikalla vaatisi huomattavaa ajallista etäisyyttä.

Kaupunki on kuitenkin varautunut istuttamaan osana Rohtotarha nimisen puiston perustamistöitä sinne muistopuun. Puun istuttamisen yhteydessä on mahdollista järjestää tilaisuus, jonka keskiössä ovat lasten oikeudet sekä kiusaamisen estäminen ja väkivallattomuus. Pitkällä aikavälillä on mahdollista ryhtyä tarkastelemaan muita nimistöön liittyviä ja kaupunkikuvallisia keinoja, jotka kunnioittavat esimerkiksi väkivallan ja onnettomuuksien uhreja yhtä yksittäistä tapausta laajemmin.

Kaupunginhallituksen vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 20 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 31.03.2021 Pakarinen Pia Lasten oikeuksien puiston perustaminen Koskelaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 771

HEL 2021-004217 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 421

HEL 2021-004217 T 00 00 03

Hankenumero 5264_201

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Entisen Koskelan sairaalan alueella joulukuussa 2020 tehty henkirikos on kokonaisuudessaan hirvittävä tragedia, jollaista ei pitäisi tapahtua enää milloinkaan.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa nimistötoimikuntaa kuultuaan, että entisellä Koskelan sairaala-alueella on tullut tammikuussa 2017 voimaan asemakaava nro 12389. Tässä asemakaavassa on nimetty muun muassa Hospitaalinpuisto – Hospitalparken ja Rohtotarha – Medikamentgården -nimiset puistot. Myös muualla Koskelan kaupunginosassa sekä naapurikaupunginosissa Käpylässä ja Kumpulassa paikannimet ovat vakiintuneita ja useimmat jo pitkään käytössä olleita. Käytössä olevia kaavanimiä ei ole tapana muuttaa ilman erityisiä, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita.

Nimistötoimikunta toteaa 5.5.2021 antamassaan lausunnossa, että YK:n yleismaailmallisen lapsen oikeuksien sopimuksen nimen valjastaminen viralliseksi paikannimeksi valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla ei ole hyväksyttävää, eikä toistaiseksi selvittämättömän rikoksen muiston vaaliminen virallisen kaavanimen muodossa ole perusteltua.

Kaupunkiympäristölautakunta yhtyy nimistötoimikunnan kantaan eikä puolla Lasten oikeuksien puiston perustamista eikä kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemisen tärkeydestä muistuttavan muistomerkin pystyttämistä Koskelaan. Teeman nostaminen esiin kaupunkikuvallisena asiana juuri tällä paikalla vaatisi huomattavaa ajallista etäisyyttä.

Kaupunki on kuitenkin varautunut istuttamaan osana Rohtotarha-nimisen puiston perustamistöitä sinne muistopuun. Puun istuttamisen yhteydessä on mahdollista järjestää tilaisuus, jonka keskiössä ovat lasten oikeudet sekä kiusaamisen estäminen ja väkivallattomuus. Pitkällä aikavälillä on mahdollista ryhtyä tarkastelemaan muita nimistöön liittyviä ja kaupunkikuvallisia keinoja, jotka kunnioittavat esimerkiksi väkivallan ja onnettomuuksien uhreja yhtä yksittäistä tapausta laajemmin.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 05.05.2021 § 39

HEL 2021-004217 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:

Nimistötoimikunta toteaa, että entisen Koskelan sairaalan alueella on tullut tammikuussa 2017 voimaan asemakaava nro 12389. Tässä asemakaavassa on nimetty Hospitaalinpuisto – Hospitalparken ja Rohtotarha – Medikamentgården -nimiset puistot. Myös muualla Koskelan kaupunginosassa ja naapurikaupunginosassa Käpylässä paikannimet ovat vakiintuneita. Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin nimeämisperiaatteista, että käytössä olevia kaavanimiä ei muuteta ilman erityisiä, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Yleissopimus lapsen oikeuksista kattaa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Nimistötoimikunnan mielestä yleismaailmallisen sopimuksen nimen valjastaminen rikospaikan viralliseksi nimeksi valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla ei ole hyväksyttävää. Traagisen ja tuoreen rikoksen muiston vaaliminen virallisen kaavanimen muodossa ei ole perusteltua.

Nimistötoimikunta katsoo, että toistaiseksi selvittämättömän rikoksen käsittely osana Koskelan kaupunginosan historiaa vaatii huomattavaa ajallista ja fyysistä etäisyyttä. Nimistötoimikunta ei puolla aloitteessa esitettyä puiston nimeämistä mainitulle alueelle tai sen läheisyyteen.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566