Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/13

 

10.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 350

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Päätös

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuiston yhteyteen

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

 

 

FI02012566