Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 337

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Erkki Karinojan ym. aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana
 

        valtuutettu Seida Sohrabin ym. aloite Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavan kadun nimeämisestä Kalastajankaduksi
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. aloite skeittipuistojen kunnostuksen tarpeesta Helsingissä

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite frisbeegolfratojen lisäämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

 

 

FI02012566