Helsingfors stad

Protokoll

19/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/12

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 337

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Erkki Karinoja m.fl. om flygverksamhet på Malms flygplatsområde under detaljplaneläggningen och grundberedningen
 

        Motion av ledamoten Seida Sohrabi m.fl. om att ge Helsingfors nya gata på havsstranden namnet Kalastajankatu (Fiskaregatan)
 

        Motion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om behovet av iståndsättning av skejtparker i Helsingfors

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om flera frisbeegolfbanor

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

 

 

FI02012566