Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 328

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2022

HEL 2021-009559 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2022 seuraavasti:

nro

vko

päivä

klo

 

1.

3

19.1.2022

18

kyselytunti

2.

5

2.2.2022

18

 

3.

7

16.2.2022

18

aloitekäsittely

4.

9

2.3.2022

18

kyselytunti

5.

11

16.3.2022

18

 

6.

13

30.3.2022

18

kyselytunti

7.

15

13.4.2022

18

 

8.

17

27.4.2022

18

kyselytunti

9.

20

18.5.2022

18

aloitekäsittely

10.

22

1.6.2022

18

 

11.

24

15.6.2022

18

 

12.

25

22.6.2022

16

tilinpäätös

13.

34

24.8.2022

18

 

14.

36

7.9.2022

18

kyselytunti

15.

38

21.9.2022

18

 

16.

40

5.10.2022

18

aloitekäsittely

17.

43

26.10.2022

18

kyselytunti

18.

44

2.11.2022

18

 

19.

46

16.11.2022

16

talousarvio

20.

47

23.11.2022

18

talousarvio, aloitekäsittely

21.

49

7.12.2022

16

 

 

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Puheenjohtaja voi hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn
vuoksi.

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566